Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. mai kl. 09:40

Åpning av rådhuset i Olderdalen fra 20. mai

Les mer clear

Kulturmidler 2020

Elektronisk søknadsskjema og søknadsfrist

Kåfjord kommune orienterer med dette om at det skal deles ut kulturmidler til lokale lag, foreninger, institusjoner og samfunnshus for 2020. Det tas imidlertid forbehold om budsjett til formålet. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli prioritert.  
 

Kåfjord kommune har revidert ordningen for kulturmidler for å imøtekomme søkeres ønske om en enklere søknadsordning. Søknadsskjemaet er nå gjort digitalt og det er gjort endringer i noen av tilskuddsordningens kriterier. Mer info om dette finner du vår egen side om kulturmidler. 

 

Fjorårets søkere med oppdatert kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside, har fått tilsendt informasjon per mail. Dersom du ikke søkte om kulturmidler i fjor, men ønsker å søke, finner du link til elektronisk søknadsskjema her :  Skjema A-Å

 

 

Søknadsfrist er 01.05.2020 

Om arkeologisk feltarbeid i Troms og Finnmark

Planlegges det små/ store tiltak, høringspliktige jf. kulturminneloven?

Årlig gjør fylkeskommunen arkeologisk feltarbeid på områder meldt inn av kommuner og/ eller tiltakshavere. Dette er områder i saker som medfører markinngrep jf. Lov om kulturminner av 1978 §§ 3,8 og 9. Det vil si inngrep i områder hvor det finnes automatisk fredete kulturminner som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte påvirke et kulturminne negativt. 

Saker som skal meldes inn til fylkeskommunen er typisk: Alle arealplansaker etter plan- og bygningsloven, fradelinger, idrettsanlegg/ løypetraséer, kraftlinjetraséer, jord- og skogbrukstiltak, energi/ kraftsaker, markinngrep i forbindelse med vei, vann/ avløp, massetak, deponi- og riggområdet etc.

Fylkeskommunen deler opp sin feltsesong i to, og gjør første befaringsrunde i mai-juli, for så neste fra august til oktober. Fristene for innmelding av tiltak hvor det må gjøres en vurdering av fylkeskommunen om hvor vidt det må gjøres en befaring/ undersøkelse, er henholdsvis 15. mars 2020 for første runde og 1. mai 2020 for andre runde. Fylkeskommunen gjør sin vurdering om behov for befaring og gir tilbakemelding via sitt digitale postsystem.

I sitt informasjonsskriv sier fylkeskommunen at det er viktig med oversiktlig kartmateriale som viser hvor i fylket/ kommunen tiltaket planlegges, og at det legges med et mer detaljert kart som viser omfanget av selve tiltaket/ planen.

Hvis tiltak omfatter inngrep i strandsone/ sjø, må saken sendes på høring til marinearkeologen ved Tromsø Museum, som er rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann og i sjø i Nord-Norge. Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.

Fjell og fjord

Tverrfaglig samarbeid, barn og unge

Orientering om pågående prosesser og prosjekter i Kåfjord kommune

Etter initiativ fra Kåfjord kommunes kommunaldirektør ble det i september 2019 opprettet et tverrfaglig forum for utvalgte kommunalt ansatte som arbeider med - og rettet mot, barn og unge. I dag består gruppa av representanter fra barnevernet, helsestasjonen, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, ungdomskontakt, kommunepsykolog, kulturkonsulent, klubbleder og kommunelege, i tillegg til at andre relevante fagpersoner/ instanser inviteres inn ved behov og/ eller ønske. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår barn og unge i Kåfjord kommune. Møtene finner sted cirka 1 gang per måned og ledes av kommunepsykolog, Sondre Henden. Henden er også ansvarlig for å innkalle til møter. 

Sakene som tas opp i dette forumet er på forhånd meldt inn av gruppas representanter, men det er også rom for å drøfte andre saker som måtte komme opp underveis i møte eller relevante prosjekter og/ eller utfordringer. Andre kan melde inn saker ved å ta kontakt med en av representantene i gruppa og gi beskjed om at man ønsker en sak på dagsordenen. Sakene som drøftes her angår ikke enkeltpersoner, men er overordnede saker på systemnivå.

I løpet av høsten 2019 har man blant annet drøftet følgende: 

  • Felles samtykkeskjema for bruk av kommunale instanser
  • Revidering av røykekontrakter for ungdomsskoleelever
  • Hvor vidt man skal søke om fylkesmannens skjønnsmidler og om å bli en pilot-kommune for fritidskortordningen
  • Bildedeling blant unge
  • Rusbruk blant unge

Samarbeid

Kåfjord kommune inviterer til foreldremøte om rusforebygging

Tirsdag 18. februar kl. 18.00 i Storstua på Kåfjord helsetun

Kåfjord kommune vil med dette invitere alle foreldre som har elever på ungdomsskolen i Kåfjord til et felles foreldremøte. Foreldre med barn i yngre og/ eller eldre aldre er også hjertelig velkommen.

Temaet for møtet er forebygging av rus blant ungdom. Møtet er første del av et rusforebyggende tiltak som vil foregå i ungdomsskoleklassene denne våren.
Møtet holdes i storstua på Kåfjord Helsetun den 18.februar kl. 18:00.
Det blir servert kaffe og vafler.

Vi håper mange tar turen til Kåfjord helsetun denne kvelden. Vel møtt!

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk