Informasjon

Jord- og flomskred aktsomhetskart og byggesak

Jord- og flomskred aktsomhetskart og byggesak

På grunn av Kåfjord kommune sin topografiske struktur er jord- og flomskred aktsomhetskart blitt en viktig faktor i byggesaksbehandling. Det viktig å sjekke naturforhold på sin eiendom før en planlegger å bygge.  Ta kontakt med kommunen hvis det er spørsmål om byggesak.

Jord- og flomskred aktsomhetskartet er en kartlegging av potensielt fare for jord- eller flomskred. Hvis tiltaket er innenfor et aktsomhetsområde må det gjennomføres skredtekniske analyser og beregninger av person(er) med dokumentert kompetanse innen de aktuelle fagområdene, jf. byggtekniskforskrift (TEK10) § 7-3. For å dokumentere at sikkerhetsnivået i forskriften er oppfylt. Dersom kartleggingen viser at sannsynligheten for en hendelse er større enn det som er gitt i forskriften, må kommunen gi avslag på byggesøknaden.

Skredkart.jpg

Kartgrunnlaget for jord- og flomskred laget av NVE er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra terrenghelning har identifisert terreng der utløsning av skred er mulig. Utløpsområder er beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effektene for eksempel skogsdekke og utførte sikringstiltak er ikke vurdert.

Kart som viser naturfare – Jord og flomskred. Klikk på linken og beveg deg rundt i kartet for å finne det området som du er interessert i.

https://goo.gl/jL2wzE

 

Torgeir L. Kuld
Konsulent i utviklingsavdelinga

Informasjon

Kokeanbefalingen for Indre Kåfjord vannverk opphører!

Gladmelding!

Vannprøvene som ble tatt 20. februar  2017 viser ingen avvik, vannet er rent og uten bakterier. Kokeanbefalingen for abonnenter tilknyttet Indre Kåfjord vannverk opphører derfor med øyeblikkelig virkning.

Det er fremdeles uklart hva som har forårsaket urenhetene, og kommunen har gode rutiner på interkontroll og oppfølging. Likevel kan slike hendelser inntreffe, og vi beklager de ulemper dette har medført.

Dersom noen har spørsmål vedrørende de kommunale vannverkene eller kommunale anlegg forøvrig, ta gjerne kontakt med Drifts- og utviklklingsavdelingen; 77719268

Informasjon

Får du ikke sms-varsling fra kommunen?

SMS-varsling på mobil ved hendelser VVA

Dette er en veiledning til abonnenter for å registrere sitt mobilnummer, dersom man ikke får sms-varsling fra kommunen ved uønskede hendelser (som f.eks vannavstegning, kokepåbud osv)

Logo - Nord-Troms Brannvesen

22 utrykninger til komfyrbranner


Fersk statistikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
Informasjon

Informasjon

Melding om driftsforstyrrelser Indre Kåfjord vannverk

På grunn av ventilskift på UV-anlegget i Trollvik, vil det bli driftsforsyrrelser på vannleveransen for abonneter tilknyttet Indre Kåfjord vannverk, i området Bjørkholt og utover til Langnes. Abonnenter fra Høydebassenget og opp Kåfjorddalen skal ikke bli berørt i større grad.

Arbeidet vil pågå fra klokken 2200 og utover natten, luft og misfarging vil kunne forekomme

Kommunen beklager de ulemper dette medfører, spørsmål kan rettes Drifts- og utviklingsavdelingen 77719268

Informasjon

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 19.12.2016, sak 100/16

PRISER PRIVAT TJENESTEYTING 2017

V.nr

Arbeid/ bruk av utstyr/ levert materiell,

Pr. mann pr. time

Pris pr time

inkl. mva

120

Tining/ spyling/ staking/ arbeid kloakk

1091,25

130

Tining/ arbeid vann

1091,25

 

Overtid, etter klokken 1500

+225,-

 

Diverse/ annen type arbeid:

1091,25

120

Steamvogn (stikkrenner)

375,-

120

Spylebil, avløp

577,50

120

Pumpe, bensin; Overvann/ avløp

167,50

120

Kamera/ feilsøk; Avløp/ overvann

295,-

120

Lensepumpe; overflatevann

167,50

130

Vanntiner

352,50

130

Lekkasjesøk; vann

167,50

 

Øvrig elektrisk verktøy

96,25

140

Vegsalt, 25 kg sekk, levert

192,50

132

Vegstikk, utrangert, levert, avgiftsfritt

3,75

 

Levert materiell jfr liste:

 

 

Kjøring, avg.pliktig

5,-

For spørsmål, kontakt Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268 

Bilde

Frist: 1.2.2016

Kunngjøring adressenavn

Som følge av vedtak i Kommunestyret 14.12.2015 kunngjøres valgte adressenavn for navnløse veier og parseller i Kåfjord kommune. Denne kunngjøringen medfører en rett til å uttale seg for registrerte eier, fester og andre som avgjørelsen får virkning for, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 50.

Informasjon

Tilknytningsavgift og gebyrer VA, privat tjenesteyting og veglys

Priser 2016

Kåfjord Kommunestyre har vedtatt følgende priser for tilknytningssavgift og gebyrer VA, samt privat tjenesteyting for 2016

Varsel

Driftsmelding fra Ymber: strømutkobling Soleng 02/09 fra kl.08.00.-15.00.

I forbindelse med arbeid på linja er det nødvendig med en strømutkobling på Soleng den 02/09 fra kl 0800 til kl 1500.

Mvh Ymber AS, tlf 77770400

Informasjon

Driftsmelding fra Ymber

I forbindelse med arbeid på lavspentlinja er det nødvendig med en strømutkobling i pumpestasjon i Birtavarre fredag 12.06 fra kl 1000 til ca kl 1100.

I forbindelse med arbeid på lavspentlinja er det nødvendig med en strømutkobling i pumpestasjon i Birtavarre fredag 12.06 fra kl 1000 til ca kl 1100.
Mvh Ymber, tlf 77770400

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk