Logo

Høringsfrist: 28.4.2017

Varsel om høring: Navn på veianlegg langs E6 i Kåfjord

Kåfjord kommune kunngjør at Statens vegvesen har reist navnesak for å få fastsatt navn på en tunnel gjennom Nordnesfjellet og ny bru over Manndalselva. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som organisasjonen har en særlig tilknytning til.

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

150x150_Holmenes foto Elisabeth Jensen

Frist: 02.05.2017

Høring om skrivemåten av stedsnavn, indre Kåfjord

Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnsaker for indre Kåfjord på høring. Lokale lag og foreninger som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til Kåfjord kommune ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Informasjon

Mudring Løkvoll fiskerihavn

Mudring i Løkvoll fiskerihavn er nå startet opp, og er beregnet ferdig medio februar 2017

Informasjon

Informasjon!

FiksGataMi!

Fiks Gata Mi er et nettsted der publikum kan rapportere inn feil og skader som vedrører alle offentlige veger:  http://fiksgatami.no/

Kommunen vil deretter motta rapporter til postmottak, og vil svare på henvendelser fortløpende og innenfor frister gitt i Forvaltningsloven. Henvendelser som vedrører riks- og fylkesveger vil bli sendt Statens vegvesen.

Ved andre henvendelser vedrørende kommunale veger, ta gjerne kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268 mellom kl. 0700-1600

 

 

 

logo_vegvesen

Informasjon fra Statens vegvesen

Larsbergtunnelen på E6 i Storfjord stenges for trafikk kl. 11:00 onsdag 26. oktober

Førstkommende onsdag skal en steinblokk på 70 tonn sprenges ned fra fjellsiden.
E6 er helt stengt mens arbeidet pågår.

Informasjon

Informasjon

Anleggsvegen til Guolasjávri

Informasjon om vedlikehold av anleggsvegen til Guolasjávri.

Redigert 7/7-2016: Anbudsfristen er satt til 12/7-2016.

 

Norsk Brannvernforening

Pressemelding 13.04.2016

Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning.
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  
Informasjon

Kommunereformen - folkemøter

For å gi innbyggerne best mulig grunnlag for å ta stilling til endringer i kommunestrukturen er det gjort utredning av de to aktuelle alternativene:
 
De fire kommunene i Nord-Troms,  Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.
De tre kommunene rundt Lyngen-fjorden, Lyngen, Storfjord og Kåfjord.
 
I tillegg er det et alternativ at Kåfjord kommune fortsetter som egen kommune. I det nye inntektssystemet  for kommunene slik det fremkommer gjennom høringsdokumenter betraktes Kåfjord kommune som ufrivillig liten. Om det blir endelig vedtatt vil Kåfjord som egen kommune opprettholde dagen inntektsnivå, med kanskje en svak styrking.
Sluttrapportene fra utredningene om disse to alternativene er lagt ved denne artikkelen.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk