"Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling." jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Planstrategien er det første steget i kommunens langsiktige planlegging, og planstrategien setter fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

Forslaget finner du her!

Saksframlegg og merknadsbehandling finner du her!