Høring - Revisjon av snøskuterløyper 2021

Utvalg for miljø drift og utvikling vedtok i møte 26.04.2021 å sende revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune på høring i fire uker.

Snøskuterløypene ble sist revidert i 1997, 2000 og 2006, og forskrift om endring av snøskuterløyper i Gáivuotna-Kåfjord kommune, ble fastsatt i 2007 med siste endring 14.12.2011 i forbindelse med stenging av Nommedalsløypa og åpning av Olderdalsløypa. Revisjonen 2014 ble avslått av fylkesmannen i Troms.   

Hovedutvalget for Drift, Miljø og Utvikling i Kåfjord kommune vedtok i 2017 at alle eksisterende løyper og forslagene fra revideringen 2014-15 skulle revideres etter den nye forskriften. For å styrke kommunens rolle og lokal forvaltning av snøskuterløyper. 

Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i motorferdselloven og motorferdselforskriften. Lovendringene innebærer at kommunene får hjemmel til å vedta lokale forskrifter om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Det er kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer som kan fastsette snøskuterløyper for kjøring med snøskuter på vinterføre. Nye § 4a i loven og tilhørende forskrift setter overordnede føringer for prosessen med å etablere snøskuterløyper. 

Innspill kan sendes til Kåfjord kommune på flere måter:
1. Via formularet nederst på denne siden

2. På epost til post@kafjord.kommune.no

3. Per post til Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen

Høringsfristen settes til 26.05.2021

Under finner du alle dokumenter og vedlegg for høringen.

Høringsbrev

Saksframlegg

Forslag til løypekart

Utredningsdokument

Støykart:

- Nordmannvik

- Olderdalen

- Stornes

- Holmen

- Sinaidmohkki

- Vállas

- Ruovddášsæter

Friluftslivskart:

- Oversiktskart

- Nordmannvik

- Olderdalen

- Nommedalen

- Trollvik

- Badjanánvággi

- Njárgavárri

- Kåfjorddalen

- Ankerlia-Guoláš

- Magervannet-Smuolkovággi

- Manndalen

- Ápmelášsæter-Duolbajávri

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Nommedalen løypa.
  Dette er en dypt savnet snøscooterløype som ble lagt ned for å få løype til Olderdalen.
  Denne løypa har gode muligheter for å kjøre lengere turer da denne knyttes opp til flere løyper.
  Håper denne løypa kommer tilbake igjen.

  2021-05-18 09:45:38
  [Svar]  Link
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde