Legekontoret har åpningstid:

Mandag 28.12.20 kl 10.00 - 14.00
Tirsdag 29.12.20 kl 10.00 - 14.00
Onsdag 30.12.20 kl 10.00 - 14.00
Torsdag 31.12.20 kl 08.00 - 12.00

I romjulen vil telefon være stengt for vanlige henvendelser. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring: Legevakt 116117 eller 113 Legevakten er gjennom høytiden bemannet av vikarleger.

Dersom du ønsker å teste deg for Covid-19 i romjula ring tlf 415 76543 for å avtale tidspunkt.

Covid-19 tester gjennomføres ukedager tom 23.12.20, mandag 28.12.20 og onsdag 30.12.20, alle i tidsrom ca 10.30 på formiddagen.

Resepter med forsendelse til COOP må bestilles til og med mandag 21.12.20 for å være sikret disse kommer frem før jul.

Ordinære resepter vil ikke behandles gjennom høytiden før mandag 04.01.21.

Riktig God Jul til dere alle sammen!
Hilsen fra kommuneoverlegen Anita og resten av legetjenesten.

Doaktárkantuvrra rabasáiggit:
Mánnodaga            28.12.20 dii. 10.00 - 14.00
Disttaga                  29.12.20 dii. 10.00 - 14.00
Gaskavahkku          30.12.20 dii. 10.00 - 14.00
Duorastaga             31.12.20 dii.  08.00 -12.00

Basiid gaskkas eat vástit telefovnna dábálaš áššiid dihte. Jus dárbbašat veahki dakkaviđe, riŋge de doavttirváktii 116117 dahje 113.

Basiid áigge leat sadjásaš doaktárat doavttirváktan.

Covid-19 teasttaid sáhttá válddihit árgabeivviid gitta 23.12.20 rádjái, mánnodaga 28.12.20 ja gaskavahkku 30.12.20, buot beivviid iđđesbeaivve sullii dii 10.30.
Reseapttat dálkasiidda mat sáddejuvvojit COOP bokte fertejit diŋgojuvvot maŋemusat mánnodaga 21.12.20 vai sihkkarit ollejit ovdal juovllaid.

Dábálaš reseapttaid eat lágit basiid áigge ovdal 04.01.21.

Mii sávvat buohkaide ilolaš juovllaid!
Dearvuođat suohkana váldodoaktáris Anitas ja mis buohkain doavttirbálvalusas

Angående vaksinering: Vaksinerema (boahkuheami) hárrái:

Norge kan få godkjent vaksine mot covid-19 før nyttår. Det vil da ikke komme vaksine til Kåfjord før tidligst i januar. Kåfjord kommune er forberedt på dette og har detaljert planverk klar for gjennomføring.

Når eventuell vaksine er godkjent vil det komme informasjonsskriv fra nasjonale myndigheter om denne vaksinen, slik at befolkningen har anledning å selv vurdere om de ønsker å ta denne eller ikke.

Vaksinen vil bli levert i flere forsyninger gjennom våren, og vaksineringen vil skje etter prioriteringsliste som er satt av nasjonale myndigheter.

Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om dette til Kåfjords befolkning når dette foreligger.

Norga soaitá dohkkehit covid-19 vaksiinna (boahkuid) ovdal ođđajagi. Gáivutnii eai olle dat ovdal áramusat ođđajagemánus. Gáivuona suohkan lea ráhkkanan dasa ja mis leat dárkilis boahkuhanplánat.

Go vejolaš vaksiidna lea dohkkehuvvon, de boahtá guovddáš eiseválddiin diehtočálus dan birra, vai olbmot ieža besset árvvoštallat váldet go sii dan vai eai.

Vaksiidna sáddejuvvo midjiide máŋgga vuorus giđa mielde, ja vaksineren/boahkuheapmi čađahuvvo vuoruhanlisttu mielde man guovddáš eiseválddit leat mearridan.

Mii almmuhit dieđuid Gáivuona álbmogii dađi mielde go dat bohtet.