Gàivuotna/Kåfjord/ ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og

der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte

over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra tre stammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2070 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente

urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

 

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!

 

Kåfjord kommune har følgende ledige stillinger:

 ID 206  - ET VISST ANTALL LÆRERSTILLINGER VED MANNDALEN OG OLDERDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  –  FASTE STILLINGER OG ÅRSVIKARIAT SKOLEÅRET 2020/2021. I TILLEGG 50% INSPEKTØRSTILLING VED MANNDALEN SKOLE

Krav til lærerstillingene er lærerutdanning. Norskkrav C1/C2, stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet og relevant praksis vil bli vektlagt.

Ved Manndalen skole er det ledig inspektør i 50% stilling kombinert med lærerstilling eller andre administrative oppgaver. Det er ønskelig med ledererfaring til inspektørtillingen.

Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning, kan andre med relevant utdanning/praksis komme i betraktning midlertidig.

 

Fagbehov: Samisk, kvensk, norsk, tysk, engelsk 1.-7. trinn, spesialundervisning og begynneropplæring i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Stillingens tiltredelsesdato for samisklærer ved Manndalen skole: SNAREST

Stillingenes tiltredelsesdato for øvrig tilsetting: 01.08.20.

 

Rektor Manndalen skole Bård G. Hansen tlf. 777 19401/90808366, rektor Olderdalen skole Britt Pedersen tlf. 777 19272/99543276. 

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19216/212/217.   

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.   

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse i stillinger der det arbeides i forhold til barn.   

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.   

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.   

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.   

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.   

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen, men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.   

Vennligst oppgi i søknaden hvilken skole du søker på. 

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

 

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden så vil vi behandle det som egen sak.

Søknad og CV sendes innen 17.04.20  til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Kommunedirektøren