Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalget anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet. En utdyping av hvilket personell dette gjelder, blir klart mandag 16. mars.

 • Styring og kriseledelseBarn ute i snøen.jpg
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Se hele listen på regjeringen.no

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 31.03.2020.

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Vi ønsker at flere barn og unge skal få dette tilbudet. Vi oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Dere skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best, som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode vurderinger. Vi oppfordrer barnehage og skoleeiere til å ta i bruk flere egnede lokaler.

Oppfølging av utsatte barn og unge

Saksbehandlingsregler under Korona-utbruddet

 • Det er ikke klagerett på avslag om tilbud om å benytte barnehage- og skoletilbud for barn av personer i kritiske samfunnsfunksjoner. 
 • For avslag på søknader om tilbud for barn med særlige omsorgsbehov kan vedtaket påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan er klageinstans.
 • Stortinget har fastsatt unntak fra reglene i forvaltningsloven i midlertidige forskrifter til barnehageloven og opplæringsloven under Korona-utbruddet.
 • Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke. 
 • Barnehage- og skoleeiere må ha en forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Dette er omtalt nærmere i høringsnotatet.

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

 

Denne informasjonen ble oppdatert 02.04.2020

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud.

Det vil variere hvor mange som har behov for dette tilbudet, og vi oppfordrer skoleeiere og barnehageeiere til å finne gode løsninger lokalt. Det er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken.

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

 • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Sentrale momenter som må tas hensyn til ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken 2020 

Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær åpningstid og/eller på offentlige fridager