Hva er mammografiprogrammet?

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med europeiske retningslinjer for mammografiscreening. Målsettingen med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte.

Siden oppstarten av programmet i 1995/96 har over 5 millioner invitasjoner blitt sendt ut, og i underkant av 4 millioner screeningundersøkelser er gjennomført. Oppmøtet i programmet er om lag 75 prosent. Det oppdages nær 1 300 nye brystkrefttilfeller per år i programmet, de fleste av disse i et tidlig stadium.

Hvor foregår undersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser?

I perioden 28.10 - 4.11.2020 vil alle kvinner født i 1951-1970 i Kåfjord kommune bli invitert til mammografiundersøkelse. Det inviteres i alt 266 kvinner i kommunen. Kvinnene blir invitert i forhold til bildetakingstidspunktet ved siste oppmøte. Nye kvinner blir fordelt mellom disse. I forrige runde møtte 75 % av de inviterte kvinnene fra Kåfjord kommune.

Kvinnene vil inviteres til bildetaking i mammografibussen som står ved Kåfjord helsesenter i Birtavarre.

Alle som deltar i Mammografiprogrammet får svarbrev fra Kreftregisteret eller sitt brystdiagnostiske senter, de fleste i løpet av 14 dager etter undersøkelsen. Om lag 3 prosent av kvinnene som møter til mammografi, blir innkalt til grundigere undersøkelse. Dette vil finne sted ved Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø. Eventuell videre oppfølging vil normalt skje ved sykehuset.

Betaling ved deltakelse er kr. 267,-

Pressemelding

Mammografi for kvinner i Kåfjord kommune

Alle kvinner i Kåfjord kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 28.10 - 4.11.2020. I alt 266 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Kåfjord helsesenter i Birtavarre. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Kåfjord kommune født 1951-1970

Når:       28. oktober - 4. november 2020

Hvor:    ved Kåfjord helsesenter i Birtavarre

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2018 fikk 3568 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 75 % av kvinnene fra Kåfjord kommune.

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind

tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no