NAV-kontoret i Kåfjord

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Bytte fastlege
  • Utføre pensjonsberegning mv.

 Åpningstider:

Nye åpningstider ved NAV Kåfjord fra  30. januar 2017    
NAV Kåfjord har endret åpningstidene med virkning fra 30. januar 2017. 
De nye åpningstidene for «drop in» publikumshenvendelser er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00 - 14.00.
Onsdager holder vi stengt for «drop in» publikumshenvendelser.
NAV Kåfjord er som før tilgjengelig pr telefon og for timeavtaler alle hverdager i uken.               

Dersom det er behov for samtale med veileder, kan NAV Kåfjord kontaktes for timeavtale. Ved bestilling av timeavtale, vil brukere møte en best mulig forberedt veileder.

Tiden vi i dag bruker på å betjene brukere som kan få sine behov løst på nav.no, eller kontaktsenterets tlf 55 55 33 33, ønsker vi å bruke på de av våre brukere som har behov for personlig oppfølging for å komme i jobb og på arbeidsgivere. Det vil gi en bedre kvalitet på våre tjenester, bedre oppfølging av de som trenger det, og spart tid for brukere som nødvendigvis ikke må komme fysisk til kontoret for å få hjelp.

Mange tjenester kan nåes ved å kontakte NAV via internett eller telefon.

I jobbsenteret ved NAV Kåfjord har kontoret pc-er som vi kan henvise brukere til. Dersom det er behov for å kontakte for eksempel NAV kontaktsenter, er det en telefon i jobbsenteret som kan brukes til dette formålet.

Statistikker i NAV viser at der pr i dag er flere enn tidligere som bruker nav.no og vårt kontaktsenter. I tillegg til dette er det en økning i at for eksempel søknader sendes inn på kveldstid og i helger.   

Mange henvendelser til NAV dreier seg blant annet om spørsmål vedr utbetaling eller vedtak. Slike spørsmål blir da håndtert av våre kollegaer i NAV forvaltning og NAV pensjon.

Hovednummeret 55 55 33 33 svarer på alle NAV-tjenester og ytelser unntatt alderspensjon og hjelpemidler.
Se flere spesialnumre under:
Pensjon: 55 55 33 34
Uførepensjon: 55 55 33 33
Internasjonalt: + 47 21 07 37 00
Arbeidsgiver: 55 55 33 36 (tast 1)
Leger: 55 55 33 36 (tast 2)
EURES – Jobbformidling og rekruttering i Europa: +47 75 42 64 04
Økonomisk rådgivning 800GJELD: 800 45353
Brukerstøtte nav.no - selvbetjeningsløsninger: 800 33 166
NAV Aa-registeret- dataregister over arbeidsforhold i Norge: 62 02 40 00

Lokale NAV kontor gjør vedtak om økonomisk sosialhjelp, samt utbetaler disse.

NAV Kåfjord anbefaler våre brukere om å søke om stønader som dagpenger, foreldrepenger, engangsstønader ved fødsel og adopsjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd digitalt. Ved bruk av digitale løsninger vil saken gå raskere til riktig enhet for behandling. 

Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nav.no. Dette kan gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn på med samme Bank id som brukes i nettbanken.

Enkelte tjenester ved NAV har også egen facebook side, for eksempel foreldrepenger.

Dersom det er behov for veiledning for eksempel i prosesser med registrering som arbeidssøkere og andre spørsmål om nav.no, vil det være mulig for hver enkelt å ta kontakt med vårt kundesenter pr tlf på 55 55 33 33.

Hvis man ikke får løst sin sak på NAV.no eller gjennom NAV kontaktsenter, er det viktig å ta med seg kodebrikke eller mobil tlf ved besøk på NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33 Postadresse: Øvervegen 2, 9146 Olderdalen

Nettside: www.nav.no/troms

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.
God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss
Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp.
Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom
kvalifiseringsprogrammet (lenke til siden)

Bostøtte 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Søknadsfrist er den 14. hver måned
Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste og studenter uten barn, kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig arbeidskvalifiseringsprogram eller lignende, kan likevel søke.
På disse sidene er det mye informasjon både for deg som er ny søker og deg som allerede mottar bostøtte. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til NAV.

Søknad om bostøtte

Søknad om bostøtte skal du sende inn på eget skjema. Søknadsblankett og mer informasjon finner du på Husbanken.no. Søknad skal sendes til kommunen med all nødvendig dokumentasjon innen den 14. hver måned.
Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, Telefon 77 28 60 57.
Mer informasjon finner du på www.husbanken.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk