Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
17. januar kl. 11:01

Driftsmelding fra Ymber

På grunn av arbeider i høyspentnettet vil det bli et kort blink på strekningen Djupvikbakken - Ysteby i morgen  fredag den 18/1.  Kl 8.30. 

Tlf 777 70400

Les mer clear

NAV

 

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Sjekke status i din sak
  • Sende søknader elektronisk

ÅpningstiderBilde av kundemottaket hos NAV Kåfjord

NAV Kåfjord har åpent for Drop-in-henvendelser Mandag, onsdag og fredag fra klokken 12.00 til 14.00.

Nav Kåfjord skal bli bedre på å hjelpe flere ut i arbeid og aktivitet og skape gode brukermøter. Stadig flere får løst sine henvendelser via vår nettside, selvbetjeningsløsninger og telefon, og dermed er ikke behovet for betjent publikumsmottak like stort. NAV Kåfjord ønsker å bruke den frigjorte tiden på innbyggerne i Kåfjord som trenger det mest, og tirsdag og torsdag vil kontoret være tilgjengelig for planlagte møter avtalt på forhånd.

Er du usikker på om du trenger å oppsøke NAV-kontoret?

Du finner svar på de fleste problemstillinger på NAV sine hjemmesider, eller på telefon 55 55 33 33 eller chat gjennom Skriv til oss i DittNAV.

Dersom det er behov for samtale med veileder, kan NAV Kåfjord kontaktes for timeavtale. Ved bestilling av timeavtale, vil brukere møte en best mulig forberedt veileder.

Tiden vi i dag bruker på å betjene brukere som kan få sine behov løst på nav.no eller telefon 55 55 33 33 ønsker vi å bruke på de av våre brukere som har behov for personlig oppfølging for å komme i jobb og på arbeidsgivere. Det vil gi en bedre kvalitet på våre tjenester, bedre oppfølging av de som trenger det, og spart tid for brukere som nødvendigvis ikke må komme fysisk til kontoret for å få hjelp.

JobbsenterJobbsenteret hos NAV Kåfjord

I jobbsenteret ved NAV Kåfjord har kontoret pc-er som vi kan henvise brukere til. Dersom det er behov for å kontakte for eksempel NAV kontaktsenter, er det en telefon i jobbsenteret som kan brukes til dette formålet. Statistikker i NAV viser at der pr i dag er flere enn tidligere som bruker nav.no og vårt kontaktsenter. I tillegg til dette er det en økning i at for eksempel søknader sendes inn på kveldstid og i helger. Mange henvendelser til NAV dreier seg blant annet om spørsmål vedr utbetaling eller vedtak. Slike spørsmål blir da håndtert av våre kollegaer i NAV arbeid og ytelser og NAV pensjon.

NAV Kåfjord anbefaler våre brukere om å søke om stønader som dagpenger, foreldrepenger, engangsstønader ved fødsel og adopsjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd digitalt. Ved bruk av digitale løsninger vil saken gå raskere til riktig enhet for behandling. Dette kan du også gjøre i vårt jobbsenter.

Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nav.no. Dette kan gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn på med samme Bank id som brukes i nettbanken. Det er også lurt å ha med seg BankID ved besøk hos NAV Kåfjord.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33
Postadresse: Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Nettside: www.nav.no/troms.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.

Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir opplysning, råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Det lokale NAV-kontoret fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp, og utbetaler stønaden.

Se også Veiviser for økonomisk sosialhjelp for utfyllende informasjon om søknad og søknadsprosessen.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. NAV har også tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, Telefon 77 28 60 57

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Du kan sjekke om du kan motta bostøtte her.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du kan søke om bostøtte her.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  Du kan melde fra om endringer her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.  Du kan klage her.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte her. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, Telefon 77 28 60 57

Regelverk

  • Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk