Møte med NAV

NAV Kåfjord skal bli bedre på å hjelpe flere ut i arbeid og aktivitet, og å skape gode brukermøter. Stadig flere får løst sine henvendelser via vår nettside, selvbetjeningsløsninger og telefon, og dermed er ikke behovet for betjent publikumsmottak like stort.

NAV Kåfjord ønsker å bruke den frigjorte tiden på innbyggere i Kåfjord som trenger det, og kontoret er tilgjengelig for planlagte møter avtalt på forhånd hver dag fra mandag til fredag.

Er du usikker på om du trenger å oppsøke NAV-kontoret?

Du finner svar på de fleste problemstillinger på NAV sine hjemmesider, eller på telefon 55 55 33 33 eller chat gjennom Skriv til oss i DittNAV.

Dersom det er behov for samtale med veileder, kan NAV Kåfjord kontaktes for timeavtale. Ved bestilling av timeavtale, vil brukere møte en best mulig forberedt veileder. Det vil gi en bedre kvalitet på våre tjenester, bedre oppfølging av de som trenger det, og spart tid for brukere som nødvendigvis ikke må komme fysisk til kontoret for å få hjelp.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 33
Postadresse: Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Nettside: www.nav.no/troms.

Forenklet søknad om økonmisk stønad

Last ned skjemaet her

Skjemaet er mulig å skrive ut og fylle ut.
Du kan også fylle det ut elektronisk før du skriver det ut.

Alle punkter i søknadsskjemaet må besvares. NAV kan avslå søknader som er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon.

DOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Personer som ikke kan sørge for seg selv gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter har mulighet til å søke økonomisk stønad.

DOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

✓    Bekreftelse på boutgifter ( det kan være husleiekontrakt, boliglån, kommunale avgifter/renovasjon ved selveid bolig, boligforsikring v/selveid bolig, innboforsikring, strømutgifter).
✓    Bekreftelse på inntekter (lønn, barnetrygd, barnebidrag, bostøtte, kontantstøtte, pensjon og andre ytelser fra NAV).
✓    Kopi av siste selvangivelse eller utskrift av ligning.
✓    Dokumentasjon på faktiske økonomiske forhold på søkedato.
✓    Søker har ansvar for å levere all nødvendig dokumentasjon og søknaden må være grundig utfylt med begrunnelse.

Søkere skal være registrert som arbeidssøker ved arbeidsledighet.
Begrepet "livsopphold" er nærmere definert i rundskriv 35-2012. Kjerneområdet i begrepet er blant annet mat og drikke, klær og sko, husholdnings- og hygieneartikler, TV-lisens, fritidsaktiviteter, reiseutgifter, boutgifter, strøm og oppvarming, forsikring, innbo og utstyr.


NAV gjør oppmerksom på at saksbehandlingstid etter Ll0.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, § 11 a kan ta inntil fire uker.


NAV gjør oppmerksom på at; Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Nedlastbart skjema for fullmakt til saksbehandler.

NAV Gaivuotna-Kåfjord, Øverveien 2, 9146 Olderdalen

NAV som samfunnsaktør

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.

Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir opplysning, råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Det lokale NAV-kontoret fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp, og utbetaler stønaden.

Se også Veiviser for økonomisk sosialhjelp for utfyllende informasjon om søknad og søknadsprosessen.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. NAV har også tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Jobbsenter

JobbsenterJobbsenteret hos NAV Kåfjord

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

NAV Kåfjord anbefaler våre brukere om å søke om stønader som dagpenger, foreldrepenger, engangsstønader ved fødsel og adopsjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd digitalt. Ved bruk av digitale løsninger vil saken gå raskere til riktig enhet for behandling. Dette kan du også gjøre i jobbsenteret.

Vi har PCer du kan benytte, og på nettsidene til NAV finner du mye informasjon og mulighet til å

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Sjekke status i din sak
  • Sende søknader elektronisk

 

Dersom det er behov for å kontakte for eksempel NAV kontaktsenter, er det en telefon i jobbsenteret som kan brukes til dette formålet. Statistikker i NAV viser at det per i dag er flere enn tidligere som bruker nav.no og vårt kontaktsenter. I tillegg til dette er det en økning i søknader som sendes inn på kveldstid og i helger. Mange henvendelser til NAV dreier seg blant annet om spørsmål vedrørende utbetaling eller vedtak. Slike spørsmål blir da håndtert av våre kollegaer i NAV arbeid og ytelser eller NAV pensjon.

 

Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nav.no. Dette kan gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn på med samme BankID som brukes i nettbanken. Det er også lurt å ha med seg BankID ved besøk hos NAV Kåfjord.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, Telefon 412 75828

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Du kan sjekke om du kan motta bostøtte her.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du kan søke om bostøtte her.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  Du kan melde fra om endringer her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Du kan klage her.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte her. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, telefonnummer 5555 3333.

Regelverk

  • Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Kåfjord er organisert under NAV Kåfjord. Det er ansatt en flyktningkonsulent, som har ansvar for bosetting og integrering av voksne flyktninger og eventuelt deres familier. Enheten er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse arbeid eller utdanning og samfunnslivet for øvrig, samt deres muligheter for økonomiske selvstendighet.

Disse områdene legges det særlig vekt på:

  • Opplæring i norsk og samfunnsskunnskap
  • Arbeidspraksis, yrkesrettede kurs og andre tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet
  • Grunnskole, videregående skole, kurs og andre tiltak som forbereder til videre utdanning

Flyktningkonsulent Rita Mathisen har kontor på rådhuset i første etasje, og kan kontaktes på hverdager mellom 08-15 på telefon:

7771 9255 eller 97958657, eller via e-post: rita.mathisen@kafjord.kommune.no