Nord-Troms Regionråd DA

Regionrådet skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
 
Selskapets overordnede målsetting
«Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.»
Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i regionen.
 
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.
og eies av nordtromskommunene, med ansvarsandelen likt fordelt på 1/6 hver.
 
Representantskap: 18 medlemmer
Sekretariat: (1 stilling)
Styret: Ordførere/varaordførere
Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommune­styre­representanter fra hver eierkommune). Representantskapet avholder møte en gang i året.
Styret har følgende sammen­setning i 2015-2019
 • Sigmund Steinnes, Storfjord, styremedlem / Inger Heiskel, p.v.
 • Jan Helge Jensen, Kvænangen, styreleder / Gøril Severinsen, p.v.
 • Torgeir Johnsen, Skjervøy, styremedlem / Ingrid Lønhaug, p.v.
 • Svein O. Leiros, Gáivuotna/Kåfjord, styremedlem / , p.v.
 • Sølvi Jensen, Lyngen, nestleder / Karl Arvid Brose, p.v.
 • Lidvart Jakobsen, Nordreisa, styremedlem / Halvar Wahlgren, p.v.

Rådmannsutvalget har vært ledet av Einar Pedersen fra Kåfjord til høsten 2013, hvor Ellen-Beate Lundberg overtok ledervervet.

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder.
 
Ansatte
Berit Fjellberg: Sekretariatsleder
Lisa M. P. Solbakken: Regional ungdomskonsulent (50 % stilling) med kontorsted Kåfjord rådhus.
Lisbeth Holm: Prosjektleder Nord-Troms Studiesenter
Daniel Johnsen: Studieadministrator.
Silja Karlsen: Prosjektleder Omdømmebygging, kontorsted Skjervøy. (I tillegg har kommunene engasjert prosjektmedarbeidere i 20 % stilling).
 
Hovedsatsninger
Prosjekter og satsinger i Nord-Troms Regionråd
 • Rådmannsutvalget
 • Interkommunale samarbeidstiltak
 • Ungdomssatsingen RUST
 • Prosjekt Nord-Troms Studiesenter
 • Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms
 • vett@uvett/Forskningsdagene i Nord-Troms
Dette er alle satsinger som er forankret i Regionrådets arbeidsverktøy ”Nord-Troms Strategier”. Det er utarbeidet egne delrapporter for alle satsingene.
 
Ungdomssatsingen RUST
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdoms­problematikk. RUST skal legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning.
Bemanning og organisering
Lisa M. P. Solbakken: Regional ungdomskonsulent  50 % stilling.
Lidvart Jakobsen: Saksordfører
 
Nord-Troms Studiesenter
Prosjektets målsetting er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft
(Oppstart 1. januar 2006)
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna/Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner samt Troms fylkeskommune finansierer prosjektet.
Egen styringsgruppe er oppnevnt, med leder fra Universitetet i Tromsø
Modellen er distribuert og alle kommunene i regionen har etablert studiebibliotek. Admini­stra­sjonen med sine to stillingshjemler har kontor i Nordreisa, men studie­senterets aktiviteter foregår i alle de seks kommunene. Studiesenteret har tre hovedfunksjoner: møteplass, megler og motor.
 
Møteplass – studiebibliotekene
Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar utdanning. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man ha gruppesamlinger og har tilgang til litteratur, Internett, trådløst nettverk og lyd/bilde­studio. Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon, og kan benyttes både i og utenom ordinær åpningstid.
Megler og motor
Funksjonene som megler og motor griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres for å tydeliggjøre den viktige, men mindre konkrete ”motorrollen”. Et særpreg ved modellen er nettopp Nord-Troms Studiesenters viktige rolle som ”motor” i utviklingen av kompetanse i regionen. Det innebærer blant annet å inneha bestillerkompetanse, slik at regionens behov kan legges til grunn for de bestillinger som gjøres til universiteter og høgskoler. Det er viktig at kompetansen understøtter prosesser som foregår både regionalt, nasjonalt og internasjonalt (eksempelvis reformer) og som bidrar til at regionens kompetanse heves innenfor de feltene som skal utvikles.
Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms-kommunene og har som hovedoppgave å produsere kompetanse lokalt. Aktivitetene baserer seg på en del forutsetninger som må skapes for å realisere de konkrete studiene, som samarbeidsrelasjoner, kunnskap om lokalsamfunnet og utdanningssystemene samt finansiering.
Studiesenteret er nært og har
 • lokalkompetanse
 • koordineringskompetanse
 • rekrutteringskompetanse
 • bestillerkompetanse
 • utviklingskompetanse
 
Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms
Målsettingen med prosjektet er å styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad. I dette ligger det en intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging), der det skal gjennomføres tiltak som skaper stolthet og øker bevisstheten om regionens muligheter. Det andre er et eksternt fokus (omdømmebygging) som skal skape en felles forståelse og profilering av regionens fortrinn. Her skal man finne frem til de unike ”prosjektene” som kan danne basis for omdømmebygging/profilering av regionen. Tiltakene skal øke bolyst og boglede samt stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling.
(Hovedprosjektet startet opp senhøst 2011).
 
Prosjektet finansieres gjennom Bolystmidler (KRD), Troms fylkeskommune og kommunene selv i et treårig perspektiv.
Organisering: Rådmannsutvalget er styringsgruppe. Saksrådmann er Einar Pedersen.
 
Bemanning Omdømmeprosjektet
 • Silja Karlsen, Prosjektleder, Skrevøy
 • Anne Berit Bæhr, Prosjektmedarbeider, Kvænangen
 • Beate Brostrøm, Prosjektmedarbeider, Nordreisa
 • Ingrid Lønhaug, Prosjektmedarbeider, Skjervøy
 • Inger Marie Åsli, Prosjektmedarbeider, Gáivuotna/Kåfjord
 • Rolf Johansen, Prosjektmedarbeider, Lyngen
 • Maria Figenschau, Prosjektmedarbeider, Storfjord
 
vett@uvett/Forskningsdagene i Nord-Troms
- årlig arrangment i uke 39 som arrangeres i samarbeid med Halti næringshage 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk