Følgende valglister ble godkjent av valgstyret 14.05.2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Birasbellodat Ruonát /Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet

Valglistene ligger på offentlig ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset i Olderdalen, i tillegg på hjemmesiden. Valglistene: Godkjente valglister.pdf

Čuovvovaš válgalisttut leat dohkkehuvvon:

 • Bargiidbellodat
 • Birasbellodat Dat Ruonát
 • Guovddášbellodat
 • Kristtalaš álbmotbellodat
 • Olgešbellodat
 • Ovddádusbellodat

Válgalisttut leat biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide: Bálvaluskantuvra ja suohkana ruovttusiiddut. PB 74, 9148 Olderdalen.
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono Válgastivra
 

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.
Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13.
Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.