Følgende valglister ble godkjent av valgstyret 14.05.2019:

Arbeiderpartiets liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord
Fremskrittspartiets liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord
Høyres liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord
Kristelig Folkepartis liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord
Birasbellodat Ruonát /Miljøpartiet De Grønnes liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord
Senterpartiets liste ved kommunestyrevalget i Kåfjord

Valglistene ligger på offentlig ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset i Olderdalen, i tillegg på hjemmesiden. Valglistene: Godkjente valglister.pdf

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.
Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13.
Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.