Til barn, foreldre/foresatte og ansatte i barnehager og skolerKommunevåpen Kåfjord

Dato: 17.04.2020

Det er fra og med mandag 20.04.2020 åpnet opp for at barnehager i landet kan åpne igjen, gitt man har på plass gode rutiner for smittevernhåndtering.

De ulike barnehagene jobber nå for å få på plass alle nødvendige tiltak for å kunne åpne tilbudet igjen neste uke. Man følger da en nasjonal veileder som ble publisert av Utdanningsdirektoratet den 15.04.2020. Link til denne veilederen er vedlagt nederst i avsnittet.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egne filmer tilpasset barn og voksne rettet mot barnehagestart, som godt kan sees på før oppstart i barnehagen:

Filmene finner du her

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre/foresatte for å formidle hva som er viktig å tenke på når barnehagene åpner igjen. Denne informasjonen er også oversatt til mange ulike språk.

Informasjonsskrivet til foreldre/foresatte finner du her

Veilederen finner du her

Angående korona og engstelse for smitte

Man har forståelse for at mange foreldre/foresatte og ansatte er usikre på å sende barna til barnehagen, og at ansatte, spesielt de som har noen risikofaktorer, er usikre å komme på jobb. Undertegnede planlegger, i samarbeid med ordfører, muligheten for et digitalt informasjonsmøte ut mot befolkningen i løpet av neste uke. Man forsøker å finne en løsning som gjør at befolkningen også har anledning å stille spørsmål.

Et viktig moment foreldre og ansatte ønskes å trygges på er at smitten i 80 % av tilfeller kun gir et mildt forløp av sykdommen. Hos barn er nyeste data vist å i 94 % av tilfeller ikke gi symptomer, eller kun svært beskjedne symptomer. Vi trenger kun å se over til nabolandet Sverige, som har hatt skoler og barnehager åpne hele veien, hvor man heller ikke ser større utbrudd av mange syke barn i skoler- og barnehager.

Det vil være tilfeller med mer alvorlige symptomer av sykdommen, som da vil trenge helsehjelp, dette ser man særlig hos eldre mennesker, men også mennesker med underliggende sykdommer kan ha økt risiko for dette.

Her er det også viktig å få med seg at selv disse går det som regel bra med, og at etter mottak av helsehjelp, skrives de ut til hjemmet i godt behold.

Et av farene ved viruset derimot, dersom den hadde fått smittet fritt, uten disse tiltakene vi nå har, er at uten flokkimmuniteten vil denne smitte veldig lett til veldig mange.

Dersom veldig mange blir syke samtidig, så er mange borte fra jobb samtidig. Man vil mangle helsepersonell i arbeid, man vil mangle varetransport til butikker, politi, osv. Så vil det være de som rammes hardere av viruset og trenge helsehjelp grunnet dette, dersom alle kommer samtidig, så har ikke helsevesenet kapasitet å gi like god behandling til alle. Da risikerer man økt sykelighet og dødelighet og man får slike tilstander man har sett i media i Italia for eksempel.

Viruset er ikke helt sammenlignbart med influensavirus i egenskaper, men vanlig sesonginfluensa er også en trussel mot samfunnet, men mange tenker ikke over dette. Sesonginfluensa har vi en flokkimmunitet mot, og hver enkelt smittes derfor kun ca hvert. 5 år. Derfor ligger ikke hele samfunnet hjemme med feber samtidig. I tillegg har vi vaksine mot denne, som kan beskytte de sårbare svake eldre, men også øvrige risikogrupper. Likevel dør ca 1000 personer av dette viruset i Norge hvert eneste år.

Målet er derfor ikke å ikke få smitten i det hele tatt, dette klarer vi ikke å unngå, men tiltakene som er nå gjør at smitten ikke inntreffer så raskt til så mange, og samfunnet klarer å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang, og helsevesenet har kapasitet til å hjelpe de som blir hardere rammet.

Barn har ved smitte av viruset oftest milde symptomer og kan derfor føre smitten videre, men vil ofte ikke være like smitteførende som de med mer symptomer, som da i stor grad er de voksne. Det er derfor heller ikke vist at stenging av skoler og barnehager er effektive tiltak for å bremse smittespredning. Det er derfor nasjonale myndigheter nå har startet en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler.

Barnehager og skoler har en viktig rolle for omsorg, læring og utvikling til barna.

Det vil være noe annerledes hverdag i barnehager og skoler i tiden fremover, grunnet andre rutiner å forholde seg til. De viktigste punktene er:

  • Ingen som er syke med luftveissymptomer skal i barnehager eller skoler, dette gjelder både barn og ansatte

  • Mye fokus på smittevernrutiner som håndhygiene osv

  • Redusere smittekontakter med å etablere mindre faste grupper, dersom noen da har smitte, så vil de smitte færre

Barn med kroniske sykdommer

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehagen.

Det er også utarbeidet en oversikt over kroniske sykdommer hos barn og unge der man, etter en individuell vurdering, kan si at det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen. En slik tilrettelegging skal være frivillig og vurdert i et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling

Mer informasjon om hvem som skal og bør gå i barnehagen, samt hvem som bør vurderes i forhold til hjemmeskole finner du her

Voksne med kroniske sykdommer

Det er også utarbeidet veiledning for de voksne, både foreldre/foresatte og ansatte.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rettelegging av barnehagetilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. For barn med foresatte i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom barnehagen og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barns behov tas med i betraktning.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Mer om dette finner du herPortrett av kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen

 

Med vennlig hilsen Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord kommune