Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Organisering

PPT for Nord-Troms eies og drives av Nordreisa kommune, Kvænangen kommune, Kåfjord kommune og Troms fylkeskommune i fellesskap. Utgiftene fordeles etter barnetall/elevtall. Tilsettingsmyndighet og arbeidsgiver er Styret for PPT for Nord-Troms. I styret for PPT sitter representanter for de 4 samarbeidspartene, samt personalet. Tjenesteleder er sekretær for styret.

Samarbeidspartene har inngått en samarbeidsavtale med vedtekter, som regulerer samarbeidet.

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Praktisk informasjon

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.
Man kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Kontaktinformasjon

PPT Nord Troms
Telefon: 77 58 82 60
E-post: ppt@ntroms.no
Post-/besøksadresse: PPT Nord-Troms, Postboks 174 / Lyngsmark 8, 9156 Storslett
Hjemmeside PPT Nord-Troms her.