Psykisk helse og rus

Psykiatritjenesten består av joshua-earle_Unsplash_free_use.jpg

Ruth Steinnes, psykiatrisk sykepleier, 80 % 
Inghild Blomstereng, psykiatrisk sykepleier, 50 %

Dagtilbud og aktivitetssenter supplerer tilbudet innen tjenesten. Tjenesten er lokalisert på Røde Kors bygget i Birtavarre.

Støttekontakter innen tjenesten bidrar til en lettere hverdag, og samarbeider med DPS Nordreisa, samt andre instanser for å gi et god tilbud innen området.

Psykiatritjenesten gir hovedsakelig tilbud om helsehjelp gjennom samtaler, oppfølging i forhold til medisinering, og bidrar i samråd med lege og andre instanser i forhold til behandlingsopplegg.

Rustjenesten besørges av ruskonsulent May Heitmann i full stilling. Tjenesten er lokalisert på Røde kors bygget i Birtavarre, og det foretas hjemmebesøk/ samtaler hjemme hos brukerne.

Det har i en periode vært arrangert turdager på fredager som er et lavterskeltilbud.

Ruskonsulenten jobber også forebyggende, og samarbeider blant annet med helsestasjon, skole, og med tjenester i andre nabokommuner.

Ruskonsulent/ psykiatrisk sykepleier/ miljøarbeider
tlf 976 29 565
tlf 950 97469

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk