Samisk språk og kultur

Kåfjord kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, hvor norsk og samisk er likestilte språk. Dette gir alle rett til å bruke samisk i kontakt med det offentlige; statlige, fylkeskommunale og kommunale organ. Dette betyr bla at en har rett til å bli møtt og å bruke samisk i kontakt med det offentlige.
Informasjon, annonsering og lokale skjema skal være både på norsk og samisk. Det skal legges til rette for at ansatte får permisjon med lønn for å lære seg samisk. Samisk språk skal på ulike måter synliggjøres innenfor ulike virksomheter, eks. gjennom skilting på to språk. Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i den Norske kirkes menigheter og den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor offentlige helse- og sosial institusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli møtt på samisk.

 
Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Fom 2012 bevilger også Sametinget midler til utviklingsrettede tiltak i kommunene.
Kåfjord kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget som viser hvordan tospråkligehtsmidlene skal brukes i perioden 2012 – 2014. Knytta til samarbeidsavtalen med Sametinget har Kåfjord kommune utarbeidet en tiltaksplan 2014 for bruk av disse midlene.
 
koftesving.jpg
 
Konsulent for samisk språk og kultur
Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knytta opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. Saksbehandling til Samepolitisk utvalg ligger også til stillingen, samt  forvaltning og veiledning knytta til tilskuddsordningene som er knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.
 
Samisk språkkonsulent Inger M. Åsli, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 32
E-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Tilskuddsordninger
Andre ordninger
Gratisabonnement på den samiskspråklige avisa Ávvir.
 
Aktuelle linker
 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk