Idrettsrådet gjorde følgende vedtak i styremøte 12.11.20: 

Idrettsrådet foreslår følgende endringer i prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen: 

Blir uforandret: Hel hall tildeles etter kl. 19.30 (altså mulighet for 1/3 og 2/3 hall før dette ved behov- dette løser lagene ved behov seg imellom)

Blir uforandret: Barn og unge tilknyttet lag og foreninger opp til 16 år, prioriteres

Blir uforandret: Det etterstrebes lik fordeling av tid for alle som søker om tid

Blir uforandret: Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid, det forventes at idrettslagene følger opp dette

Blir uforandret: Søknadsfrist treningstid er 1.september f.o.m. 2020

Blir uforandret: Treningstiden fordeles etter søknader den 1. oktober. Gjelder for 1 år.

Blir uforandret: Tider fordeles ved ønsker om treningstider utover sesongene. 

Endres: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene, men idrettsrådet kan hjelpe til med å fordele tider i særskilte tilfeller. Endres til: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene og idrettsrådet er klageinstans. 

Tas vekk: Søknadsfrist for inneværende periode settes til 12. desember 2019.

Blir nytt punkt: Ny søknadsfrist for 2020 er 1.desember. Grunnet situasjonen med covid-19 utsettes årets søknadsfrist til 1.desember. Denne fristen er kun gjeldende i 2020 og fra og med 2021 går man tilbake til 1.september. Ny fordeling blir gjeldende fra 15. januar. 

Enstemmig vedtatt.