Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du kan søke om startlån gjennom Kåfjord kommune her. I tillegg er det mulig å søke startlån gjennom Husbanken hjemmesider som du finner kobling til nedenfor.

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. I tillegg til Husbankens renter legges det på 0,25% for å dekke Kåfjord kommunes utgifter til administrasjon av ordningen. Avtale om fastrente kan også inngås.

Partnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Lover

Lov om Husbanken
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter

Forskrift om startlån fra Husbanken

Forskrifter

Husbankens retningslinjer om lån