Kontaktinformasjon:

Startlån-kontoretØkonomisjef
Tlf. 476 51 642 
(tirsdager og torsdager mellom kl. 10 og 14)
Tlf. 777 19 213 
(hverdager mellom kl 09 og 15)
E-post: 
tone.lise.mikkelsen@kafjord.kommune.no
E-post: 
bjorn-even.salamonsen@kafjord.kommune.no

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du kan søke om startlån i Kåfjord kommune via Husbankens nettside her. Du må logge inn med Bank-Id, om du ikke har dette så ta kontakt med kommunen på telefonnr. oppgitt lengere ned

Pris for tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. I tillegg til Husbankens renter legges det på 0,25% for å dekke Kåfjord kommunes utgifter til administrasjon av ordningen. Avtale om fastrente kan også inngås.

Kommunens økonomireglement

Lover

Lov om Husbanken
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter

Forskrift om startlån fra Husbanken
Husbankens retningslinjer om lån