Det er nå åpnet for å tilby vaksinering til alle barn over 5 år og oppover. Kåfjord kommune vil snart motta vaksinedoser beregnet til barn mellom 5 og 11 år. Når vaksinedosene er på plass, vil man praktisk organisere gjennomføringen av dette. Det vil da publiseres hvordan foresatte melder sine barn opp til vaksinering, hvilke datoer som er aktuelle og hvor lokaliseringen er.

I mellomtiden kan dere foresatte lese gjennom denne informasjonen, og eventuelt linkene, til mer utdypende fagkunnskap rundt det å vaksinere barn mot covid. Vaksinasjonen er frivillig, og fagmyndighetene har sagt at dette er et tilbud alle barn over 5 år kan benytte seg av. Kåfjord kommune vil derfor legge til rette for å ha et slikt tilbud til de som ønsker dette.

For ungdoms- og videregående skoleelever som ønsker dose nummer to, vaksineres de med ordinære vaksinedoser og kan melde seg på til ordinære vaksinedatoer gjennom vår timebestilling på remin.no: https://timebestilling.remin.no/kaafjord For barn uten Bank-ID kan påmelding gjøres av foresatte som bestiller på vegne av sine barn. Vaksinasjonen vil da foregå på ordinær vaksinasjonsklinikk.

Tidsmessig har det gått lang nok tid fra ungdomsskoleelevene ble vaksinert i høst til at de nå kan få dose to for de som ønsker dette. Planlagte vaksinasjonsdatoer fremover er nå:
- Torsdag 03.02.22
- Torsdag 17.02.22 
 

Oppsummering av vaksinasjonstilbud for barn og unge i oversiktlig tabell: 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole)

Alle vaksineres med Pfizer, vanlig dose

- Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA vaksine så snart som mulig

- De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose (3.dose) 20 uker etter siste dose i grunnvaksinering, dersom de ønsker.

 Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomsskolen) og barn født i 2009 (7. klasse).

Alle vaksineres med Pfizer, vanlig dose

 - Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

- Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1, hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Barn født 2010 – 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)

Barn født i 2017 som er fylt 5 år.

Barn under 12 år vaksineres med Pfizer, med 1/3 av normal vaksinedose.

 - Foresatte kan la sitt barn vaksineres dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:
▪ Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales å ta influensavaksinen)
▪ Familier der barn har nær kontakt med personer ed særlig behov for beskyttelse
▪ Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.

Bakgrunn for vurderingene

Jo eldre barna er, des mer kunnskap har man om vaksinering blant barn. Myndighetene har gradvis endret anbefalingene fra kan til bør, og alderen på anbefalingene har stadig gått nedover. Dette kommer som følge av at myndighetene henter inn mer og mer kunnskap om dette. Kunnskapen kommer bl.a fra land som har vaksinert barn en stund allerede.

For de eldste barna, i videregående alder, kan man derfor nå ganske tydelig anbefale at ungdommene bør la seg vaksinere. Da har man veid nytten av vaksinen opp mot risikoen for bivirkninger av vaksinene, og overordnet sett at nytten er større enn risikoen.

Per nå har myndighetene åpnet for at barn helt ned til 5 år kan vaksinere seg. Barna mellom 5-11 år får kun 1/3 av den vanlige dosen vaksine, og alle vaksineres med Pfizers vaksine. Fra denne uken har Kåfjord kommune tilgjengelig denne dosen vaksine, for foresatte som ønsker å vaksinere sine barn. For aldersgruppen 5-15 år sier fagmyndighetene ennå per nå at foresatte kan la sitt barn vaksineres.

Når fagmyndighetene har åpnet for at alle barn over 5 år skal få tilbud om vaksine, så har de sammenlignet nytten av vaksinen og risiko for alvorlige bivirkninger av vaksinen. Barn har generelt lav risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, der vaksinen ytterligere vil redusere denne risikoen. Nytten av vaksinen er likevel ikke tallfestet tydelig, nettopp fordi barna generelt ikke har høy risiko for alvorlig sykdom i utgangspunktet. Fagmyndighetene har også tatt med i beregningen at å gjennomgå infeksjonen i seg selv, også kan være gunstig for immunforsvaret på lang sikt. 12-15 åringer har allerede blitt vaksinert med 1 dose vaksine, og vil ha god beskyttelse mot alvorlig sykdom etter vaksinering, selv om varigheten av denne beskyttelsen er usikker. Man ser også at alvorlige bivirkninger av vaksinen er svært sjeldent, men de forekommer. Eksempelvis ser man at noen får myokarditt, en betennelse i hjertemuskelen. Dette er en tilstand som behandles med smertestillende og betennelsesdempende medisin, og har jevnt over veldig god prognose. Her kan du lese mer info om myokarditt etter vaksinering.

Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort oppfølgingstid. Denne kunnskapen vil øke over tid, når flere i denne aldersgruppen er vaksinert.

Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også vurdert, men vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å vaksinere hele barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte. Vaksinasjon av barn og andre dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen, men med etablering av omikron er effekten sannsynligvis kortvarig og begrenset.

Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden.  

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.
Les mer Folkehelseinstituttets vurdering her, dersom du ønsker å lese mer utfyllende om dette.

Vaksinering og gjennomgått sykdom
Å ha gjennomgått sykdom erstatter behov for en vaksinedose. For barn over 12 år, som nå kan få to doser vaksine, så vil gjennomgått sykdom kun gi behov for én vaksinedose i tillegg. Dersom vaksine gis etter gjennomgått sykdom, bør denne tilbys etter 12 uker. For barn under 12 år, der de har gjennomgått koronainfeksjonen, vil det ikke være behov for noen vaksinedoser per nå.

Barn under 18 år skal per nå ikke ha oppfriskningsdose vaksine (den tredje dosen).

Infosider og skjema
Informasjonsvideo om vaksinering
Informasjon fra FHI om vaksinering til barn mellom 12-15 år
FHI oppdaterer sistnevnte fortløpende, og har også infoskriv om vaksinering til barn mellom 5-11 år som er under utarbeiding.

Samtykkeskjema fra foresatte om vaksinering av barn og unge under 16 år
Samtykke må foreligge fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Egenerklæringsskjema for koronavaksinasjon

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune