Varsel om høring: Navn på veianlegg langs E6 i Kåfjord

Høringsfrist: 28.4.2017

Kåfjord kommune kunngjør at Statens vegvesen har reist navnesak for å få fastsatt navn på en tunnel gjennom Nordnesfjellet og ny bru over Manndalselva. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som organisasjonen har en særlig tilknytning til.

Logo

De av lokale organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

Navnesakene kan dere også finne på Coop Olderdalen, Joker Manndalen, Coop Manndalen, Joker Birtavarre, Coop Prix Birtavarre, S-laget Djupvik og på rådhuset i Olderdalen.

Stedsnavnskjema

Tunneltrase Nordnesfjellet

Ny bru over Manndalselva

Lov om stedsnavn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven

Forskrift og rettledning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-01-592?q=forskrift

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk