Administrativ leder - Rådmann i Kåfjord

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen.  Ledergruppen leder og bistår kommunens tjenesteproduserende enheter. Rådmannen og øvrige i ledergruppen skal også legge til rette for og bistå i utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen. Kommunens tjenesteapparat som den desidert største virksomheten i kommunen har betydning for samfunnsutviklingen.
Rådmannen og hans ledergruppe har ansvaret for den overordnede økonomistyringen av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt.

Pr i dag er Kåfjord kommune organisert etter tradisjonell 3-nivå modell med etatsledere.  Etatsjefene har den daglige ledelsen av de enkelte etatene/avdelingene
Oppgaver og myndighet styres av Kommuneloven, og av kommunens delegasjonsreglement.
 
Sentraladministrasjonen er direkte underlagt rådmannen, og yter tjeneste rettet mot alle virksomheter innad i kommunen, faglig, administrativt og politisk.
I tillegg til rådmannskontoret, består Sentraladministrasjonen av følgende avdelinger:

Rådmann Einar Pedersen
Telefon: 77 71 92 25 / 917 03 255
E-post: einar.pedersen@kafjord.kommune.no
 
Håkon Jørgensen, Ass. rådmann / Økonomileder
Oppgaver: Budsjett, økonomiplan, budsjettkontroll, finansiering, årsmeldinger
Telefon: 77 71 92 13

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk