Informasjon

Informasjon

Veiarbeid på Samuelsbergveien

Opprusting av Samuelsbergsveien har nå begynt, og dette vil kunne medføre begrenset fremkommelighet i perioder. Det skal utføres krattrydding, stikkrennneskift, grøfting, ny veibelysning mm. Kåfjord kommune beklager de ulemper dette medfører i anleggsperioden, og henstiller alle trafikanter om å ferdes aktsomt i området.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen, 77719268

Informasjon

Viktig informasjon!

Midlertidig stenging av Bakkemovegen mandag 18.12.17

Grunnet graving av kabel til tomta til det nye sykehjemmet på Svennhaugen, vil entreprenøren måtte stenge Bakkemovegen for all trafikk mandag 18.12 fra klokken 0900 og utover dagen. Veien forventes åpnet i ettermiddag, ca. i 16-17 tiden.

Det vil bli sendt ut sms til beboere langs vegen i løpet av fredag 15.12.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører.

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med avdelingsingeniør drift, Erik Andersen: 77719242

BR_BM_undertittel_liten (00000002)

Kåfjord og resten av Lyngenfjordområdet har fått merket "Bærekraftig reisemål"

Prosessen har pågått siden 2016, og nå er målet nådd. Arbeidet har i all hovedsak vært gjenomført av Visit Lyngenfjord Kåfjord kommune har vært representert i styringsgruppa sammen med representant for Riddu Riđđu og reiselivet i Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling.

Informasjon

Oppdatert: 06.12.2017

Veglys - oppdatert informasjon

Kommunen har i dag mottatt melding fra entreprenør om at armatur som er bestilt til strekningen Olderdalen/ Nomedalen dessverre er forsinket. Forventet levering er satt til uke 2 (2018) 

Videre viser det seg at feilen på veglys ved Biedebakken/ Manndalen skole er større enn antatt, og entreprenøren jobber med feilsøk. Kommunen kommer med oppdatert informasjon så snart det lar seg gjøre.

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende veglys, ta gjerne kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen: 77719268

Informasjon

Høringsdokumenter: Hovedplan for vann i Kåfjord 2018-2028

Kåfjord formannskap vedtok i sak 68117 den 23.10.2017 følgende:
Hovedplan for vann- Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2018-2028 legges ut til høring og offentlig ettersyn (6 uker) fra 07.11.17-19.12.2017

Informasjon

Informasjon

Veglys

Reparasjoner av veglys skulle vært påbegynt denne uka, men på grunn av snøfallet har arbeidet dessverre blitt ytterligere forsinket. Tilbakemelding fra entreprenør idag, er at arbeidet starter imorgen.

Strekningen Olderdalen - Numedalen påbegynnes iløpet av neste uke.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen: 77719268

Hopp ide

Prosjekt som skal fremme muligheter for oppstart av bedrift

Kåfjord kommune samarbeider med de andre Nord-Troms bedriftene i prosjektet Hopp idé. Satsingen gir unge som vil starte virksomhet ekstra muligheter for støtte. Les om prosjeket her

Informasjon

Informasjon

Mottak av fritidsbåter

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter:

 

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal dekke transporten. I Nord – Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.

 

Informasjon

VIKTIG INFORMASJON!

Endret busstopp for av- og påstigning skolebuss Manndalen

På grunn av anleggsvirksomhet langs Sentrumsvegen, blir det endret busstopp/holdeplass for skoleskyss på Løkvoll. Skolebussen vil ha av- og påstigning ved Joker (ikke Coop som tidligere). Skolebarn må benytte bolgfeltsveg istedet for Sentrumsvegen (snarveg merket med blått) for adkomst til holdeplassen. Holdeplass er merket rødt.

Endringen gjelder fra mandag 9.oktober 2017

Spørsmål kan rettes til etatsleder for oppvekst, Elisabeth Gulbrandsen; 77 71 92 19

 

Informasjon

Invitasjon til folkemøte

Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Contexo AS utfører nå arbeider for Statens vegvesen i Manndalen  -  anlegge ny E6 inkludert midlertidig omlegging, arbeider på Sentrumsveien og Samulelsbergveien, sprenging på Manndalsklubben, anlegge kyststi, m.m.

I den anledning ønsker vi å møte innbyggerne for å orientere lokalbefolkningen og andre berørte i kommunen om dette prosjektet og vårt firma.

Vi inviterer derfor til et åpent folkemøte hos Senter for Nordlige Folk, onsdag 11. oktober 2017, kl. 18:00.

Hilsen Contexo AS

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk