Kåfjord Barneverntjeneste

Barnevernet har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår, og skal forsøke å avdekke atferds-, emosjonelle og sosiale problemer så tidlig så mulig, samt sette inn nødvendige tiltak for å gi barn, unge og familier hensiktsmessige hjelp. Tjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f.eks helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, NAV og barne- og ungdomspsykiatri.
Ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester og består i hovedsak av følgende
  • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
  • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
  • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
  • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
  • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser.
Ansatte i barnevernstjenesten
 
Sandra M. Larsen, konstituert barnevernsleder
Telefon: 77 71 92 64
 
Jon-Runar Larssen, barnevernskonsulent
Telefon: 77 71 92 62
 
Martine Agnethe Henriksen, barnevernskonsulent
Telefon: 777 19 262
 
Nyttig telefonnummer
Beliggenhet
Barneverntjenesten har kontor i 1 etg. på rådhuset i Olderdalen.
 
Åpningstider
Sommertid: april t.o.m. september man-fre kl: 08.00 – 15.00
Vintertid: november t.o.m. mars man-fre kl: 08.00 – 16.00
 
Tiltak i barnevernet
Tjenesten skal arbeide for at barn og unge møter stabile voksne som bryr seg og tar ansvar. Hjelpen skal først og fremst tilrettelegges i familien og nærmiljøet. Dersom behovene ikke kan løses ved hjelpetiltak i familie og nærmiljø kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon.
Barn og unge har rett til helhetlig hjelp på tvers av kommunale etatsgrenser. Arbeidet skal utføres i samarbeid med foreldre og andre instanser som har med barnet å gjøre.
 
Hvem kan ta kontakt?
Tjenesten er til for barn som oppholder seg i kommunen og som på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlige behov for tiltak. Familie, naboer og andre, kan ta kontakt med barneverntjenesten for å forhøre seg om hvordan de skal gå fram hvis de er bekymret for omsorgen til et barn. Dette kan også drøftes anonymt.
Foreldre er den største gruppen meldere. Foreldre og barn kan ta direkte kontakt, enten skriftlig eller pr. telefon.
Private meldere, eksempel slektninger, venner, naboer o.l. kan i spesielle tilfeller velge å være anonyme. Offentlige myndigheter/ansatte har en plikt til å melde til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Hvis mulig bør foreldrene informeres om meldingen på forhånd.
 
Taushetsplikt
De ansatte skal ha respekt for deg som enkeltmenneske, og behandle deg med verdighet og høflighet. Alle ansatte har taushetsplikt. Informasjon om barnet og familien skal ikke spres unødig. Informasjon til samarbeidspartnere gis i samarbeid med, og etter samtykke fra foreldrene.
 
Vil du gjøre en innsats?
Barneverntjenesten trenger hjelp fra engasjerte mennesker for å kunne sette i verk tiltak for barn/familier som i en periode har behov for ekstra støtte. Dersom du kan tenke deg å være støttekontakt, tilsynsfører eller besøkshjem ta kontakt med noen i barneverntjenesten. Du kan ringe, skrive brev eller stikke innom vårt kontor.
Personer som engasjeres av barneverntjenesten må levere tilfredsstillende politiattest og være over 18 år.
En miljøkontakt er en person som over tid, gjennom mange samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.
En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse, til å få en meningsfull fritid. Tyngdepunktet i rollen som miljøkontakt skal ligge på kontakt og støtte på brukerens premisser og etter dennes ønsker. Oppdraget kan vare inntil 20 timer pr. måned, og blir økonomisk godtgjort.
Et besøkshjem er personer/en familie som har overskudd, varme, tid, ønske og plass til å ta i mot et barn som av forskjellige årsaker trenger forandring i hverdagen. Et besøkshjem skal gjennom samvær, aktiviteter, nærhet og trygge rammer bidra til å øke et barns egenverd, selvbilde og mestringsevne.
Samtidig er besøkshjemmet med på å utvide barnets voksennettverk. Oppdraget gjelder som oftest for inntil besøk hver 3. eller 4. helg, og blir økonomisk godtgjort.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk