Informasjon

Temakveld om trafikksikkerhet

Invitasjon til temakveld om trafikksikkerhet på Manndalen skole (Oppdatert 29.11.2017)

Mandag 4. desember 2017, fra kl 18.00 -20.00 inviterer Kåfjord kommune foresatte på Manndalen skole og i Fossen barnehage til temakveld om trafikksikkerheten i bygda.  Tema er
Hvordan er trafikksikkerheten på våre veier? og Hva kan vi alle bidra med for å øke trafikksikkerheten i bygda.

På møter stiller bl.a rektor, oppvekstleder, Lyngen lensmannskontor, leder for VVA og kommunens beredskapsrådgiver. 

Oppdatert: På grunn av gledelig stor interesse om trafikksikkerhet i Manndalen, har Grendeutvalget gitt inspill om at møtet bør åpnes for alle. Dette etterkommes, og Kåfjord kommuen ønsker dermed alle innbyggere i Manndalen hjertelig velkommen til denne temakvelden.

 

Beredskap og samfunnssikkerhet

RoroskipetKvitungenavTroshavnlossergravemaskineriOlderdalentilNordnestunnellen_JKNfribrukforalle.jpg

Kåfjord kommune har særlige utfordringer knuttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø,- sørpe- og  jordskred, og vi er en av de kommunene, om ikke den kommunen i landet som har størst utfordringer i så henseende. Kåfjord kommune har 2 områder som er kontinuerlig overvåket av NVE, da det er fare for utløsing av store fjellskred – Gammajunni 3 og Nordnesfjellet (Indre Nordnes og Jettan).  I tillegg er E6 hovedferdselsåre gjennom kommunen.

Det er i  kommunene livet leves, det er her hendelsene, krisene og katastrofene skjer.  Som oftest er det politiet som håndterer det akutte, mens kommunens rolle er å ivareta rammene rundt de forskjellige hendelsene, aktivere psykososialt team, gi forpleining, stille tilgjengelige ressurser til rådighet, ha fokus på liv, helse og andre verdier.

Et annet viktig element i samfunnssikkerhetsarbeidet er å ha en god situasjonsforståelse, som at vi kan forestille oss hva som kan skje, vurdere hvilke konsekvenser det vil ha og forberede tiltak som kan redusere skadevirkningene. Risikoanalyse, beredskapsplanvarslingsrutiner og ikke minst øvelser er vårt redskap til å forbedre situasjonsforståelsen. I tillegg pålegger også den nye plan- og bygningsloven kommunen å fremme samfunnssikkerhet i areal- og reguleringsplanarbeidet.  Med dette som bakteppe tydeliggjøres ansvar-, nærhet-, likhets- og samvirkeprinsippet, prinsipper som er bærebjelkene i alt beredskapsarbeid. Dvs at den som har ansvaret i normalsituasjonen også har ansvaret ved spesielle hendelser/kriser, ha en mest mulig lik organisering ved kriser som til daglig og at hendelser/kriser skal håndteres på et laves mulig nivå. Kåfjord kommune og andre samfunnsaktører, som Fylkesmann og NVE, kan ved hjelp av samvirkeprinsippet redusere konsekvensene av uønskede hendelser ved å være godt forberedt.

Ved omfattende hendelser, kriser eller katastrofer kan ordfører/rådmann beslutte at kommunens beredskapsledelse, ente hele eller av denne etableres.  Beredskapsledelsen består av ordfører/varaordfører, rådmann, ass.rådmann, leder servicekontoret, etatsleder for helse- og omsorg, oppvekst samt drift- og utvikling, i tillegg til beredskapsrådgiver.  Kåfjord kommunes beredskapsledelse ledes av rådmann, ordfører har ansvar for informasjon til kommunens innbyggere/ansatte, kontakt med media i tillegg til å delta i møter med andre samfunnsaktører.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk