Informasjon

Høringsuttalelse til revisjonsdokument for Guolas vassdraget - Kåfjord kommune

Kåfjord formannskap vedtok den 17.11.2017 å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft Produksjon AS' konsesjon til regulering og overføring i Guolasvassdraget. Revisjonssak ble åpnet ved NVEs vedtak av 20. juni 2016. Troms Kraft Produksjon AS (heretter «TK AS») har utarbeidet et revisjonsdokument datert 15. mai 2017.
Revisjonsdokumentet er ment å være et svar på de krav Kåfjord kommune har fremsatt revisjonskravet, som representant for allmenne interesser som er berørt av reguleringen.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen utvikles på grunnlag av ”risiko- og sårbarhetsanalysen” (ROS). Gjennom denne pekes det på forhold hvor risiko kan reduseres og konsekvensene for liv, helse, miljø og andre verdier begrenses. Risiko er definert som funksjonen av sannsynlighet for forekomst og konsekvensene av at noe skjer. Begge deler kan trekke opp behovet for forebygging og beredskap. De hendelsene som omfattes av beredskapsplanen ligger derfor i hovedsak utenfor ”normal risiko”. De dagligdagse hendelsene som samfunnet vil måtte leve med håndteres av den stående beredskapen som vi har i kommunen.
 
Kåfjord kommune har særlige utfordringer knyttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø-, sørpe- og jordskred. I tillegg er E6 hovedferdselsåre i gjennom kommunen, vi har to tunneler og snart kommer en tredje.
En beredskapsplan er bare første steget i å forberede seg på uønskede hendelser. I forlengelsen av planen må organiseringen etableres og øves jevnlig i ulike disipliner. For det er kvaliteten på våre beslutninger som avgjør om utfallet av de vurderinger vi gjør og de ordrer vi gir, ender med suksess eller katastrofe.
Til syvende og sist handler beredskapsplanlegging om å behandle det enkelte individ med respekt, arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap må ha et etisk fundament fordi vi som mennesker har en verdi i oss seg selv samtidig som vi er sårbareSe Beredskapsplan
 
Delplan - Fjellskred fra Nordnes
Egen delplan for Fjellskred fra Nordnes er utarbeidet, planen er en delplan til kommunens beredskapsplan. Den bygger på interkommunal sårbarhetsanalyse av 07.10.2012 (revidert 19.02.2013) og utkast til nasjonal beredskapsplan for store fjellskred. Se Delplan - Fjellskred fra Nordnes.
 
 
Beredskapsledelse
Ved en omfattende ulykke, krise eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at en beredskapsledelse etableres. Beredskapsledelsen i Kåfjord skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen, og utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon.
 
Beredskapsledelsen i kommunen:
  • Ordfører / varaordfører
  • Rådmann
  • Ass. rådmann
  • Leder servicekontor
  • Sjef for oppvekst
  • Sjef for helse- og omsorg
  • Sjef for drift og utvikling
Beredskapsrådgiver
Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige: F.eks.: GIS-/kartoperatør, loggfører og Informasjon/mediapersonell
 
Varsling av beredskapsledelsen
Rådmannen / beredskapsledelsen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av politiet eller annen myndighet, enten direkte eller via kommunens vakttelefon. Rådmannen vurderer hendelsens omfang, dersom behov innkalles kommunens øvrige beredskapsledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk