Detaljregulering for Manndalen Sjøbuer til høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Manndalen Sjøbuer, Kåfjord kommune, ut til høring og offentlig ettersyn.

Informasjon

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av utleieenheter, restaurant, romutleie og spa-sauna. Planen inneholder også en justering av Garver Hansens Veg.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte.
Plandokumentene kan sendes på mail ved forespørsel.

Merknader kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, boks 47, 9148 Olderdalen.

Frist for innspill 26. Januar 2018

Særutskrift
Saksframlegg
Planbeskrivelse med ROS 
Planbestemmelser
Plankart

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk