Forsoning i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst

Invitasjon til åpent seminar 31.mai 2018

Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har.
I forkant av denne prosessen avholder vi et seminar der fornorskning i fortid og nåtid, i vår region settes i fokus.

Hvilke krefter er tilstede som gjør at fornorskningens strukturelle mekanismer fortsatt virker?

Arbeidsfiske - Foto: Senter for nordlige folk_300x225

Myndighetenes harde fornorskningspolitikk fikk store konsekvenser for den sjøsamiske og den kvenske/finske befolkningen i Nord-Troms, spesielt kom den språklige og kulturelle
fornorskningen langt. Andre verdenskrig med evakuering og nedbrenning av Nord-Troms bidro til et tidsskille materielt, økonomisk og kulturelt, da norske nasjonale verdier ble ansett
som mer formålstjenlig i det samfunnet som skulle bygges opp igjen.

Historiske, kulturelle og politiske prosesser virker inn på menneskers verdensbilder og levemåter og bidrar til hvordan vi ser og forstår oss selv, og verden omkring oss. En forutsetning for å stå stødig i egen identitet og egen kultur, er kunnskaper om- og å akseptere fortiden. Økt kunnskap og bevisstgjøring vil også bidra til større forståelse mellom mennesker og mellom folkegrupper.

Nord-Troms regionens etniske mangfold, fornorskning, evakuering og nedbrenning, læstadianisme og dagens revitalisering av samisk og kvensk kultur er viktige elementer i
dette.

Vi har invitert inn innledere som i kan bidra å sette fornorskningen inn i en større samfunnsmessig sammenheng, og lokale tidsvitner som vil formidle sine fortellinger,
erindringer og opplevelser (se vedlagt program).

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni og Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk.

Program for seminaret.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk