Hjemmehjelpstjenesten kan du nå ved å ringe PRO-leder Linn Sylvi Steinnes på tlf. 77719302 eller på epost: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no  Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, kan søke om praktisk bistand (hjemmehjelp). Hjemmehjelpstjenesten skal yte praktisk bistand og medvirke til at brukerne greier mest mulig selv uten hjelp fra andre og å forebygge forverring.

Vilkår

All hjelp blir tildelt etter individuell vurdering og behovet blir vurdert fortløpende. Det tas utgangspunkt i brukerens situasjon og hva som utføres av bruker selv. Hjemmetjenesten vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for besøk.

Hjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a.

Saksgang

Du kan søke om hjemmetjenester på skjema for pleie og omsorgstjenester. Skjemaet som kan skrives ut finner du her , digitalt søknadskjema finner du her. Du kan også få det ved å henvende deg til PRO-leder: Linn Sylvi Steinnes tlf 77719302. Du kan også få hjelp til utfylling, om du ønsker det.

Klage

Vedtaket kan påklages. Klagen bør begrunnes og utformes skriftlig og sendes til post@kafjord.kommune.no, eller til Kåfjord kommune, Pleie og omsorg, adr: Pb 74, 9148 Olderdalen . Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir saken oversendt Statsforvalter for endelig behandling, jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.