Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Er et tilbud til deg som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sjukdom eller funksjonsnedsettelse og som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov. Hjemmesykepleien gir også opplæring og rettledning og legger til rette for at hjelpetrengende personer, der det er mulig, klarer å bli mest mulig selvhjulpne. Tjenesten er gratis.

Hjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Saksgang

Du kan søke om hjemmesykepleie på skjema for pleie og omsorgstjenester. Skjemaet finner du her eller du kan få det ved å henvende deg til leder for hjemmetjenesten : Linn Sylvi Steinnes tlf  77719302. Du kan også få hjelp til utfylling, om du ønsker det.

Klage

Vedtaket kan påklages. Klagen bør begrunnes og utformes skriftlig og sendes til post@kafjord.kommune.no, eller til Kåfjord kommune, Pleie og omsorg, adr: Pb 74, 9148 Olderdalen . Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir saken oversendt Fylkesmannen for endelig behandling, jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk