Samepolitisk utvalg vedtok i møte 25.04.2022, sak 17/22, å sende helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune ut på høring.

Høringsfristen er satt til 24.06.2022. Plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn i samme periode.

Innspill til planen sendes til Kåfjord kommune pr e-post post@kafjord.kommune.no eller pr post til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen.

Høringsutkast - Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune