Informasjon

Detaljregulering for Manndalen Sjøbuer til høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Manndalen Sjøbuer, Kåfjord kommune, ut til høring og offentlig ettersyn.

Informasjon

Lysløyperegulering for Olderdalen til høring ogoffentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges reguleringsplan for lysløypen i Olderdalen, Kåfjord kommune, ut til høring/offentlig ettersyn. Planprogram ble fastsatt i Kåfjord formannskap 15.09.2017.

 

Informasjon

Høringsdokumenter: Hovedplan for vann i Kåfjord 2018-2028

Kåfjord formannskap vedtok i sak 68117 den 23.10.2017 følgende:
Hovedplan for vann- Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2018-2028 legges ut til høring og offentlig ettersyn (6 uker) fra 07.11.17-19.12.2017

Informasjon

Detaljregulering av Manndalen sjøbuer

Melding om oppstart av reguleringsplan for Manndalen Sjøbuer

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles igangsetting om utarbeiding av ny reguleringsplan for deler av havneområdet på Løkvoll i Kåfjord kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Informasjon

Planprogram og melding om oppstart for regulering av lysløype i Olderdalen

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides planprogram for planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Informasjon

Høring og offentlig ettersyn av Kommunal planstrategi 2016-2020

Kåfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi.

 

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Spåkenes

Reguleringsplan for Myra Hyttefelt

Planområdet ugjør totalt 14,8 daa, og er lokalisert noe sørøst for Storbakken på Spåkenes i Kåfjord kommune. Reguleringsplanen legger opp til 8 tomer, hvor to av disse er tiltenkt utleie/næring.

Helsesenter Birtavarre_800x497

Offentlig ettersyn (1.gangs høring)

Reguleringsplan for Kåfjord helsesenter i Birtavarre

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk