Nord-Troms Regionråd DA

Regionrådet skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

 
Selskapets overordnede målsetting

«Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.»
Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i regionen.

 

Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. Eiere er det seks kommunene Kvænangen, Nordreisa, Gáivuona suohkan/Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

Representantskap

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommune­styre­representanter fra hver eierkommune). Representantskapet avholder møte en gang i året.

Styret

Styret har følgende sammen­setning i 2015 - 2017:

Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem (Hanne Braathen, p.v.)
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem (Ronald Jenssen, p.v.)
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styremedlem (Irene Toresen, p.v.)
Svein O. Leiros, Gáivuotna/Kåfjord, styremedlem (Ludvig Rognli, p.v.)
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen, nestleder (Line van Gemert, p.v.)
Øyvind Evanger, Nordreisa, styreleder (Olaug Bergset, p.v.)

Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget ledes fra 2015 av Frank Pedersen (Kvænangen kommune).

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og sekretariatsleder.

Administrasjon

Daglig leder: Berit Fjellberg

 
Regional ungdomskonsulent (50 % stilling)

Hege Liland.

 
Nord-Troms Studiesenter

Kristin Vatnelid Johansen, leder
Daniel Johnsen, studieadministrator
Jan Fjære, prosjektmedarbeider

Les mer der: http://www.nordtromsportalen.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk