_JK78740 copy (1)

Fysisk klubb starter opp i Kåfjordhallen, lørdag den 11.november.2017 kl. 16.30

Lørdag 11. november.

 Juniorklubben: 16.30 – 19.30

 1.klasse til og med 6.klasse

 _____________________________________________

 U.Klubben: 19.30 – 22.30

 7.klasse til og med 18 år

Bowling

Alder fra 13 – 18 år. Dato: 2. desember 2017

Planlagt Tromsøtur for ungdomsklubbene fra Kåfjord

Ungdomsklubbene i Kåfjord prøver å arrangere felles busstur til Tromsø i begynnelsen av desember under forutsetning av nok påmeldte.

 

Aktivitetene som planlegges er tur til Bowlinghallen på Stakkevollan og til Darklight, (ikke langt unna Bowlinghallen) og med avslutning pizza på Yonas.

 

Søsken leker

Ny frist for å komme med søknad er satt til 12. november 2017.

Det er nå tid til å søke midler til rusforebyggende tiltak 2017

På grunn av at det kun er innkommet søknad fra ett lag i kommunen lyses midlene ut på nytt med ny søknadsfrist: 12. november 2017

 

Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12 – 19 år

 

Følgende kriterier gjelder for søkerne:

1. Hoved søker skal være et frivillig lag eller forening

2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved.

 

Illustrasjonsbilde kultur

Ny frist for å fremme forslag på Kulturpris 2017 er 12. november.

Det inviteres til å komme med forslag på kandidat til årets Kulturpris 2017.

 

På grunn av at det kun er innkommet 1 forslag på Kulturpris 2017 lyses prisen ut på nytt med ny frist for innsending: 12. november 2017.

 

Forrige kulturpris ble delt ut i 2015, og prisen gikk da til Hermund Dalvik.  Vær obs på at prisen kan ikke deles mellom flere enkeltaktører eller lag.

 

Frist for innsending av forslag: 24. oktober 2017. Forslagene må begrunnes og sendes til: Kåfjord kommune, postmottak: post@kafjord.kommune.no og merkes med Kulturpris 2017

 

koftesving_300x166

Søknadsfrist 30.11.2017

Språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole, skoleåret 2017/18

Kåfjord kommune utlyser språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole for skoleåret 2017/18. Tildeling av stipend skjer på grunnlag av søknad.

 

 

Informasjon

Kåfjordhallen stengt 20. og 21.November

Kåfjordhallen er stengt hele dagen på mandag 20. og tirsdag 21.november d.å. for alle brukere.
Dette på grunn av ekstra renhold i Idrettshallen.

Bilde

Invitasjon til informasjons og innspillsmøte.

Sak: Planprogram - og oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv. Kåfjord kommune har vedtatt et foreløpig planprogram for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv

Ugle

Vet dere om gode kandidater til de forskjellige prisene som Troms fylkeskommune skal dele ut i år?

Troms fylkeskommune deler årlig ut frivillighetspris og kulturpris, samt idrettsstipend og arbeidsstipend til kunstnere. Troms fylkeskommune ber nå om forslag til kandidater med begrunnelse, samt søknad om stipend.

Fotball i fokus

Høringsfrist: 7. november 2017

Høring - planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kåfjord kommune har utarbeidet et planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2022. Planprogrammet er sendt ut til høring til aktuelle parter, samt er lagt på servicekontoret, rådhuset, til offentlig gjennomsyn i hht til PBL § 11 - 12.  Samtidig varsles det oppstart av arbeidet med Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2022.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk