Informasjon

Høringsdokumenter: Hovedplan for vann i Kåfjord 2018-2028

Kåfjord formannskap vedtok i sak 68117 den 23.10.2017 følgende:
Hovedplan for vann- Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2018-2028 legges ut til høring og offentlig ettersyn (6 uker) fra 07.11.17-19.12.2017

Informasjon

Informasjon

Veglys

Reparasjoner av veglys skulle vært påbegynt denne uka, men på grunn av snøfallet har arbeidet dessverre blitt ytterligere forsinket. Tilbakemelding fra entreprenør idag, er at arbeidet starter imorgen.

Strekningen Olderdalen - Numedalen påbegynnes iløpet av neste uke.

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen: 77719268

Hopp ide

Prosjekt som skal fremme muligheter for oppstart av bedrift

Kåfjord kommune samarbeider med de andre Nord-Troms bedriftene i prosjektet Hopp idé. Satsingen gir unge som vil starte virksomhet ekstra muligheter for støtte. Les om prosjeket her

Informasjon

Informasjon

Mottak av fritidsbåter

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter:

 

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal dekke transporten. I Nord – Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.

 

Informasjon

VIKTIG INFORMASJON!

Endret busstopp for av- og påstigning skolebuss Manndalen

På grunn av anleggsvirksomhet langs Sentrumsvegen, blir det endret busstopp/holdeplass for skoleskyss på Løkvoll. Skolebussen vil ha av- og påstigning ved Joker (ikke Coop som tidligere). Skolebarn må benytte bolgfeltsveg istedet for Sentrumsvegen (snarveg merket med blått) for adkomst til holdeplassen. Holdeplass er merket rødt.

Endringen gjelder fra mandag 9.oktober 2017

Spørsmål kan rettes til etatsleder for oppvekst, Elisabeth Gulbrandsen; 77 71 92 19

 

Informasjon

Invitasjon til folkemøte

Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Contexo AS utfører nå arbeider for Statens vegvesen i Manndalen  -  anlegge ny E6 inkludert midlertidig omlegging, arbeider på Sentrumsveien og Samulelsbergveien, sprenging på Manndalsklubben, anlegge kyststi, m.m.

I den anledning ønsker vi å møte innbyggerne for å orientere lokalbefolkningen og andre berørte i kommunen om dette prosjektet og vårt firma.

Vi inviterer derfor til et åpent folkemøte hos Senter for Nordlige Folk, onsdag 11. oktober 2017, kl. 18:00.

Hilsen Contexo AS

 

Informasjon

Informasjon

Omlegging av E6 i Manndalen

Grunnet den pågående anleggsvirksomheten på Løkvoll i Manndalen, vil E6 midertidig legges om til Sentrumsvegen (kommunal veg) fra onsdag 03.10.2017. Endret kjøremønster vil bli skiltet, og området har i perioden 30-sone.

Spørsmål vedrørende omleggingen kan rettes til Statens Vegvesens prosjektkontor på Løkvoll, eller Kåfjord kommune v/ Drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

Informasjon

Informasjon

Endring i organisering av havneutvalgene

Kommunestyre vedtok i møte 19.09.17, sak 45/17 å endre organisering av havneutvalgene i Kåfjord kommune.  Ordningene med havneutvalg er fjernet og erstattes med administrativ organisering hvor havnsjef gis myndighet til bl.a tildeling og oppsigelse av plasser.  Den daglige driften ved havnene ivaretas av oppsynsmann. 

I samme sak vedtok kommunestyret endring av reglement

Se ny organisering og reglement

Informasjon

Informasjon

Veglys høsten 2017

Veglysene blir i disse dager slått på, jfr kommunestyre i K-sak 100/16, og kommunen mottar allerede meldinger om avvik.

Det blir foretatt en befaring av alle veglysene tirsdag 5. september, der mørke punkt og andre avvik vil bli registerert. Bestilling på utbedring vil bli foretatt etter dette. Spørsmål vedrørende veglys kan rettes til Drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

 

Informasjon

Oppdatert: Viktig informasjon!

Stedvis grøfting langs kommunale veger i Kåfjord

Følgende veger skal grøftes i 2017

  1. Suonio, Kjerringdalen: grøfting ca 1000 m

  2. Trollvikvegen, fra Oksnes til Troll Gartneri samt Oksnes til Jompobakken : grøfting ca 650 m

  3. Trollvikvegen, Bergmobakken – E6 sør: grøfting 370 m

  4. Einebakkvegen: stedvis grøfting 140 m

  5. Øvervegen Olderdalen: grøfting ca 180 m

  6. Kirkegårdsvegen Djupvik: grøfting ca 400

I henhold til Veglova § 43 er eier og bruker av eiendom ansvarlig for vedlikehold av avkjørsel til eiendommen. Avkjørsler som føres over kommunal veggrøft skal ha stikkrenne (jfr Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, kap II, pkt 5). Grunneiere med avkjørsel til kommunal veg der det skal foretas grøfting, og som har behov for utskift/reparasjon av egen stikkrenne, vil kunne ha muligheten til å få dette utført i denne perioden og dermed spare riggutgifter. Arbeid og materiell må grunneier likevel selv betale.

Der kommunen ser at stikkrenner er ødelagte og grunneier ikke foretar nødvendlig vedlikehold, vil kommunen kunne måtte fjerne stikkrenner og tillatelse til avkjørsel vil da kunne falle bort.

Øvrig lovverk: Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.

Arbeidet vil utføres i løpet av august 2017

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

 

 

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk