Sykehjemmet

Sykehjemmet i Birtavarre er inndelt i 4 pleieavdelinger med 3 avdelinger for langtidsinnlagte der en avdeling er en skjermet avdeling for demente. Den 4. avdelingen er fortrinnsvis for korttidsbrukere, men kan også bebos av langtidsbrukere i påvente av ledig plass på langtidsavdeling.  

Vi har tilgjengelig kompetanse- og innovasjonsmidler til bruk i kompetanseheving på følgende områder.

  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Demensomsorgens ABC
  • Psykisk helsearbeid
  • Rusarbeid

Nytt sykehjem er under planlegging. Dette blir lokalisert på Svennhaugen i Birtavarre og planlegges tatt i bruk siste halvdel av 2018.

Kontaktinformasjon:

Gro Søland, Leder sykehjem
Telefon: 77 71 93 04 / 77 71 93 00
E-post:  gro.soland@kafjord.kommune.no

 

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester finner du her.

Satsene for langtids og korttidsopphold finner du her.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk