Djupvik områderegulering

Planprogram og melding om oppstart for reguleringsplan for Djupvik, Čietnjalluokta, Siennalahti

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides planprogram for planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.

manndalen sjøbuer

Detaljregulering for Manndalen Sjøbuer til høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Manndalen Sjøbuer, ut til høring og offentlig ettersyn.

Lysløype Olderdalen avgrensning

Lysløyperegulering for Olderdalen til høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges reguleringsplan for lysløypen i Olderdalen, Kåfjord kommune, ut til høring/offentlig ettersyn.

 

manndalen sjøbuer 1

Melding om oppstart av reguleringsplan for Manndalen Sjøbuer

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles igangsetting om utarbeiding av ny reguleringsplan for deler av havneområdet på Løkvoll i Kåfjord kommune.

Lysløype Olderdalen avgrensning

Planprogram og melding om oppstart for regulering av lysløype i Olderdalen

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides planprogram for planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Kåfjord kommune

Høring og offentlig ettersyn av Kommunal planstrategi 2016-2020

Kåfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi.

 

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Spåkenes

Reguleringsplan for Myra Hyttefelt

Planområdet ugjør totalt 14,8 daa, og er lokalisert noe sørøst for Storbakken på Spåkenes i Kåfjord kommune. Reguleringsplanen legger opp til 8 tomer, hvor to av disse er tiltenkt utleie/næring.

Plankart skisse Fossen

Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Fossenområdet og Tursti langs Manndalselva

Formell melding om oppstart og utarbeidelse av planprogram ble annonsert den 15/9 2015.

Planprogrammet ble etter offentlig høring fastsatt i Kåfjord kommunestyre den den 04.12.15.

Planarbeidet har vært i bero siden den gang og skal gjenopptas i oktober 2016 og ventes sluttbehandlet før sommerferien 2017.

Planprogrammet ble fastsatt for alle områdene samtidig. I videre planprosess fremmes reguleringsarbeidet i 2 deler:

  • Fossenområdet med deler av fylkesveg 332  
  • Sti langs Manndalselva

Ta kontakt med Høgtuns Plankontor AS på e-post shogtun@hotmail.com, eller på telefon 908 34 114, for nærmere opplysninger eller spørsmål. Kontaktperson i Kåfjord kommune er Gunn Andersen, telefon 77 71 92 28.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk