Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Informasjon
Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.  Folkehelsearbeidet er definert som samfunnets samlende innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler.  Det omfatter også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helse.  Folkehelsearbeid er å jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende.
 
Kåfjord kommune scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på følgende områder.
  • Andel av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning
  • Andel uføretrygdede i alderen 18 – 44 år
  • Andel elever som trives på skolen (målt for 10.klasse)
  • Andel elever på laveste mestringsnivå i regning 5. klasse
  • Andel kvinner som røyker
  • Forventet levealder hos menn
  • Andel av befolkningen med psykiske symptomer og lidelser
  • Forekomst av muskel og skjelettlidelser
  • Forekomst av hjerte- og karsykdom
  • Forekomst av type 2- diabetes
 
Kom med innspill til hvordan vi kan bedre folkehelsa i vår kommune, send tilbakemelding til;
Postadresse: Kåfjord kommune, Pb. 74, 9148 Olderdalen
 
Karin A. Karlsen
Førstekonsulent
Direkte innvalg 777 19254/48159642
 
 
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk