Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

Planområde

Et interkommunalt samarbeidsprosjekt

Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir innsikt i at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene. 

Dette gjelder særlig lokalisering av nye akvakulturområder. Lyngen og Gaivouna/Kåfjord kommune har tidligere utarbeidet kystsoneplaner for sine områder. Disse er imidlertid av gammel dato og det er behov for å rullere planene. 

Kystsoneplanen vil sikre forutsigbarhet og skaper rom for utvikling med hensyn på regionens særegne kultur og historie. Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal, hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Saksframlegg 23.10.2015.pdf

Vedlegg:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf 
Bestemmelser.pdf
Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - enkeltområder.pdf
Merknadsbehandling 2. gang.pdf
Utredning akvakultur.pdf  
kart 1 av 7.pdf 
2 av 7.pdf  
3 av 7.PDF Obs!! VA1 og VA7 er ikke gjeldende og skal tas ut av kart ved rullering av plan.
4 av 7.PDF  
5 av 7.PDF 
6 av 7.PDF
7 av 7.pdf 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk