Kommuneplanens arealdel for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Kommunevåpen - til web og dokumenter_211x256

Kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 20. juni 2017.

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som gir rammer for utvikling av samfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen består derfor av en samfunnsdel (vedtatt september 2015) og en arealdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier mens arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen som nå er vedtatt følger dagens regelverk og legger ikke opp til store endringer for deg som innbygger. Det er regulert et fritids- og turistformål i Miessevarre (hyttefelt med utleieplikt) hvor det vil påløpe en egen reguleringsplan. 

Når kommuneplanens arealdel skal rulleres vil det blant annet bli tatt stilling til avfallsdeponier og nye områder for spredt boligbebyggelse regulert til LNFRområder (landbruk-, natur-, friluftsliv-, og reindrift).

> Særutskrift for kommuneplanens arealdel 2015-2027
> Kåfjord kommunes arealdel - planbeskrivelse
> Kåfjord kommunes arealdel - planbestemmelser
> Kommuneplanens arealdel - Areal-ROS
> Plankart med skredfaresone
> Plankart uten skredfaresone

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk