Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanen er todelt og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen handler om fremtiden til kommunen og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Arealdelen er et kart, som viser hvor vi skal drive med hva i kommunen. Hvor skal vi bo? Hvor skal vi drive næring? Hvor skal vi ha urørt natur? Og så videre. En kommunedelplan er en overordnet plan for et areal eller et tema. Kommunedelplanene er juridisk bindende og kan bare bli utarbeidet av det offentlige.

Kommuneplaner

Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Interkommunal kystsoneplan

Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden.
Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir innsikt i at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene.
Dette gjelder særlig lokalisering av nye akvakulturområder. Lyngen og Gaivouna/Kåfjord kommune har tidligere utarbeidet kystsoneplaner for sine områder. Disse er imidlertid av gammel dato og det er behov for å rullere planene.
Kystsoneplanen vil sikre forutsigbarhet og skaper rom for utvikling med hensyn på regionens særegne kultur og historie. Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal, hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser

Illustrasjon kystosneplan kart

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er hjemlet i kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Kåfjord kommune har i dag ingen gjeldende arealdel, kun kommunedelplaner for de enkelte områdene av kommunen.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplan skal behandle kommunens langsiktige utfordringer, visjon, mål og strategier over en 12 års periode, men rulleres i valgperioden, 4 årig rullering. Kommuneplanen er et viktig utgangspunkt i planlegginga av framtidas Kåfjord gjennom utforming av verdier, visjoner og overordna mål for kommunen.

 

thanh-alex-67732-unsplash
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk