Kontrollutvalg 2015-2019

Sakspapirer fra Kontrollutvalget
Kontrollutvalget består i inneværende periode av:
 
Faste medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Hermund Dalvik (leder)
1. Emma Vik
  2. Anders Mathisen
   

 2. Øyvind Rundberg (nestleder)

1. Åsmund Seljeskog
3. Kine Solberg (medlem) 2. Lena Gamvoll

Vara innkalles

 (Carina Isaksen-fritak aug 2018)

3. Iris Yttergård
 
 
5. Carsten Meyer (medlem)

1. Ninni Monsen

 
2. Torleif Larsen
 
 
Leder: Hermund Dalvik
(fra 20.09.16)
 
Nestleder: Øyvind Rundberg
 
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.
Kontrollutvalget skal:
  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp
I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.
Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.
Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den demokratiske styringen av kommunen ved å påse at den kommunale myndighetsutøvelsen skjer i henhold til politiske vedtak og ikke skjer vilkårlig. Korrupsjon er en av demokratiets største fiender, da korrupsjon innebærer at noen som opptrer på vegne av kommunen lar sin saksbehandling påvirke av mulighetene for å skaffe seg eller andre uberettigede fordeler. Ved korrupsjon tilsidesettes de regler og vedtak kommunen skal styres etter.
Av disse årsaker er det av største viktighet at korrupsjon avdekkes også i norske kommuner. Til dette viser all erfaring at kontrollutvalget og kommunens revisjon trenger opplysninger fra personer som kjenner til eller har mistanke om korrupsjon.
Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra alle. Alle henvendelser blir fulgt opp.
Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak.
Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles. Det må presiseres at kontrollutvalget ikke er en klageinstans, men utfører systemkontroll på vegne av kommunestyret, og dermed indirekte på vegne av alle kommunens innbyggere. Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.
 
Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av
K-Sekretariatet IKS
Fossen, 9144 Samuelsberg
Tlf. 777 16114, mobil 48026462.
E-post: odd@k-sek.no
 
Revisjon utføres av
KomRev NORD IKS
Postboks 823, 9488 Harstad,
Tlf. 77 04 14 00
hjemmeside: www.komrevnord.no
 
 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk