Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte

over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har 2071 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente

urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

 

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.

Vi har flyttet inn i et helt nytt helsesenter sommeren 2019.

 

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss, og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.

Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen « Menn i helse»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI

Kåfjord kommune har følgende ledige stillinger i hjemmebasert omsorg:

 

Aktiv omsorg/PRO-tjenesten:

ID 202 - 100% FAST STILLING SOM MILJØARBEIDER

ID 203 – 50% HELSEFAGARBEIDER OG CA 17% HELG I PRO-TJENESTEN

ID 204 – 40% HELSEFAGARBEIDER/ASSISTENT OG CA 17% HELG I PRO-TJENESTEN

Hjemmebasert omsorg ved Aktiv omsorg er lokalisert på Kåfjord helsetun, og inn under tjenesten hører dagtilbud til flere brukergrupper som demens, rus, psykiatri og mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt oppfølgingstjeneste ifht rus/ psykiatri.  Tjenesten samarbeider med hjemmebasert omsorg og frivillige, lag og foreninger. Tjenesten er underlagt hjemmebasert omsorg. Vi har et godt fagmiljø med spesialkompetanse innen flere fagfelt som kreft, geriatri, diabetes og distriktssykepleie.

Kvalifikasjonskrav og informasjon:

Miljøarbeider:

Fortrinnsvis helsefaglig høgskoleutdanning, utdanning og praksis innen psykisk helsearbeid, gjerne med videreutdanning innen psykiatri og rus. Fagarbeider med videreutdanning i rus/psykiatri og relevant praksis kan og komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver for miljøarbeider er oppfølging av pasienter innen rus/psykiatri, samtaler, veiledning, egenmestring, noe arbeid på dagtilbud.

Stillingen kan evt kombineres med helg hver 3. helg i pleien (ca 17%) og blir da en turnusstilling etter 35,5 t/u og har arbeidsoppgaver som pleie og stell av brukere i deres hjem.

Helsefagarbeider:

Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier, relevant praksis.

Til 50% stilling er det i tillegg et krav med erfaring med personer med kognitiv svikt.

Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning, kan andre med annen relevant utdanning og praksis komme i betraktning.

Helsefagarbeider/assistent:

Til 40% stilling er krav om Helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier eller relevant praksis fra aktivisering av brukere, erfaring med ulike brukergrupper (demens, psykiatri, psykisk utviklingshemmede)

Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning, kan andre med annen relevant utdanning og praksis komme i betraktning.

Helg:

Helgestilling i PRO-tjenesten (Psykisk utviklingshemmede, hjemmebasert omsorg/institusjon) har arbeidsoppgaver som pleie og stell av brukere i deres hjem/boenhet/institusjon.

Gjelder alle stillingene:

Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Søkere må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig. (Nivå B 1/2) Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Du må være fleksibel og ved behov vil det kunne være aktuelt med arbeid i andre avdelinger. Studenter innenfor relevant utdanning er og velkommen som søkere.

Søker må ha førerkort kl B. I hjemmebasert omsorg må en kunne jobbe i alle deler av kommunen og kjøre bil i alle årstider.

Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning

Vi kan tilby:

Vi tilbyr lønn etter 6 års ansiennitet i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning for fagarbeidere-/høyskoleutdannede.

En givende jobb i godt arbeidsmiljø og nytt helsetun.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

Vi legger til rette for at ansatte skal kunne heve sin fagkunnskap, bl.a. E-læringskurs.

Ved behov for nærmere opplysninger kan leder hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steinnes, kontaktes på tlf: 77719302 eller linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

 

For stillingene gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217/216.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

 

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

 

Vi unntar ikke navn på søker lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

 

Søknad og CV kan og sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 06.03.2020

 

Rådmannen