Finat-siste rabasáiggit

Bilde av kundemottaket hos NAV Kåfjord

NAV Gáivuotna doallá rabas Finat-siste aktavuođaváldinvejolašvuođaid vuosárggaid, gaskavahkuid ja bearjadagaid biellu 12:00 rájis gitta biellu 14:00 rádjai.

Nav Gáivuotna dáhttu čeahpput veahkehit eanebuid bargodillái ja doaimmaide, ja oččodit geavaheddjiide buriid deaivvademiid. Dađistaga eanebut ožžot čovdosa iežaset aktavuođa váldimii min neahttasiidduid, iežasbálvalančovdosiid ja telefovnna geavahettiineaset, ja dan geažil ii leat šat nu stuorra dárbu dasa, ahte min ámmátlaččat galget sin vuostáiváldit ja bálvalit. Sestojuvvon áigi mii danne sáhttit geavahit daidda Gáivuona orruid ávkin, geat eanemusat dárbbašit veahki, ja disdagaid ja duorastagaid min kontuvra lea rabas deaivvademiide mat leat ovddalgihtii sohppojuvvon.

Itgo dieđe leago dus dárbu boahtit min NAV-kontuvrii?

Don fidnet vástádusaid eanaš iežat čuolmmaide go iskkat NAVa neahttasiidduid, dahje go riŋget telefovdnii 55 55 33 33 dahje válddát čálašanaktavuođa "Skriv til oss i DittNAV" unammasaš liŋkkas.

Jos dus lea dárbu sárdnut rávvejeddjiin, de sáhtát diibmosoahpamuša dahkat NAV Gáivuotna ámmátlaččain. Go dakkár diibmosoahpamuš lea, de beasat deaivat du deaivvadeapmái ráhkkanan rávvejeaddji. Nu buorránit min bálvalusat, go eambbo sáhttit sin veahkehit geat dan dárbbašit, ja seastit áiggi singe várás geat eai vealttekeahttá dárbbaš min kontuvrii boahtit veahki dihte.

Gulahallandieđut
Telefonnummar: 55 55 33 33
Boastačujuhus: Øvervegen 2, 9146 Dálusvággi
Neahttasiidu: www.nav.no/troms

 

Servvodatoassálasti NAV

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.

Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir opplysning, råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Det lokale NAV-kontoret fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp, og utbetaler stønaden.

Se også Veiviser for økonomisk sosialhjelp for utfyllende informasjon om søknad og søknadsprosessen.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. NAV har også tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Bargoguovddáš

Jobbsenteret hos NAV Kåfjord

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

NAV Kåfjord anbefaler våre brukere om å søke om stønader som dagpenger, foreldrepenger, engangsstønader ved fødsel og adopsjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd digitalt. Ved bruk av digitale løsninger vil saken gå raskere til riktig enhet for behandling. Dette kan du også gjøre i jobbsenteret.

Vi har PCer du kan benytte, og på nettsidene til NAV finner du mye informasjon og mulighet til å

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Sjekke status i din sak
  • Sende søknader elektronisk

 

Dersom det er behov for å kontakte for eksempel NAV kontaktsenter, er det en telefon i jobbsenteret som kan brukes til dette formålet. Statistikker i NAV viser at det per i dag er flere enn tidligere som bruker nav.no og vårt kontaktsenter. I tillegg til dette er det en økning i søknader som sendes inn på kveldstid og i helger. Mange henvendelser til NAV dreier seg blant annet om spørsmål vedrørende utbetaling eller vedtak. Slike spørsmål blir da håndtert av våre kollegaer i NAV arbeid og ytelser eller NAV pensjon.

 

Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nav.no. Dette kan gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn på med samme BankID som brukes i nettbanken. Det er også lurt å ha med seg BankID ved besøk hos NAV Kåfjord.

Assandoarjja

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, Telefon 412 75828

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Du kan sjekke om du kan motta bostøtte her.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du kan søke om bostøtte her.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  Du kan melde fra om endringer her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Du kan klage her.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte her. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Bostøttekontoret i Kåfjord kommune er NAV-kontoret på rådhuset i Olderdalen. Kontaktperson i kommunen er Tone-Lise Ballovara Mikkelsen, NAV, telefonnummer 5555 3333.

Regelverk

  • Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)

Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495

Gáivuona báhtareddjiid bálvalus

Flyktningtjenesten i Kåfjord er organisert under NAV Kåfjord. Det er ansatt en flyktningkonsulent, som har ansvar for bosetting og integrering av voksne flyktninger og eventuelt deres familier. Enheten er ansvarlig for kommunens  introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse arbeid eller utdanning og samfunnslivet for øvrig, samt deres muligheter for økonomiske selvstendighet.

Disse områdene legges det særlig vekt på:

  • Opplæring i norsk og samfunnsskunnskap
  • Arbeidspraksis, yrkesrettede kurs og andre tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet
  • Grunnskole, videregående skole, kurs og andre tiltak som forbereder til videre utdanning

Flyktningkonsulent har kontor på rådhuset i første etasje, og kan kontaktes på hverdager mellom 08-15 på telefon:

7771 9255 eller 941 69 204, eller via e-post: inger.kristina.gaup.kafjord.kommune.no .