Plankart skisse Fossen

Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Fossenområdet og Tursti langs Manndalselva

Formell melding om oppstart og utarbeidelse av planprogram ble annonsert den 15/9 2015.

Planprogrammet ble etter offentlig høring fastsatt i Kåfjord kommunestyre den den 04.12.15.

Planarbeidet har vært i bero siden den gang og skal gjenopptas i oktober 2016 og ventes sluttbehandlet før sommerferien 2017.

Planprogrammet ble fastsatt for alle områdene samtidig. I videre planprosess fremmes reguleringsarbeidet i 2 deler:

  • Fossenområdet med deler av fylkesveg 332  
  • Sti langs Manndalselva

Ta kontakt med Høgtuns Plankontor AS på e-post shogtun@hotmail.com, eller på telefon 908 34 114, for nærmere opplysninger eller spørsmål. Kontaktperson i Kåfjord kommune er Gunn Andersen, telefon 77 71 92 28.

Helsesenter Birtavarre_800x497

Offentlig ettersyn (1.gangs høring)

Reguleringsplan for Kåfjord helsesenter i Birtavarre

Planområde

Høring og offentlig gjennomsyn av endring av gjeldende reguleringsplan for Birtavarre II

Kåfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Birtavarre II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

Samuelsberg

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for sammenføyning av E6 og Samuelsbergveien

Kåfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsplan for sammenføying av E6 og Samuelsberveien sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Olderdalen

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Olderdalen sentrum

rfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsplan for Olderdalen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Kåfjordalen_300x190

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING FOR BASE CAMP MIESSEVÁRRI - HALTI

Statskog SF ønsker iht. plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12.9 å varsle om oppstart av reguleringsplanarbeid for del av gnr. 25 bnr. 4 på Miessevárri i Kåfjorddalen i Kåfjord kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram datert 13.10.2015 på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. § 4.1.

Reguleringsplanen skal utarbeides som et privat forslag til detaljregulering jf. § 12-3 og har navn detaljregulering for Base Camp Miessevárri - Halti.

Informasjon

Varsel om oppstart av planarbeid – reguleringsendring av Birtavarre II

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsler Kåfjord kommune om oppstart av reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Birtavarre II vedtatt i kommunestyret 15.12.86 og stadfestet av fylkesmannen i Troms 13.01.87.

Informasjon

Merknader eller innspill må være kommunen i hende innen: 22. februar 2015.

Oppstartsvarsel – reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt i Birtavarre

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsler Kåfjord kommune om oppstart av reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan Bjørkholt boligfelt i Birtavarre som var vedtatt av kommunestyret 8.12.2008 i sak 85/08.

 Kommunen har etablert vei og klargjort området for sju tomter i den vestlige delen av planområdet. Ingen tomter er ennå oppmålt.

Ved spørsmål kan du kontakte Nord-Troms Plankontor v/ arealplanlegger Birger Storaas, tlf. 902 56 403, epost: birger.storaas@storfjord.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk