Planlegging

Som kommune har vi ansvar for å sikre at alle planer:

  • følger plan- og bygningsloven
  • bidrar til bærekraftig utvikling

Plansystemet er ett av de viktigste styringsverkøyene vi har i en kommune. Planene våre sier hvilke mål vi har og hvordan vi skal nå målene, og gjelder både politikkere, ansatte i kommunen og deg som driver næring eller er innbygger her.

Hvordan kan du påvirke?

Planer sier noe om hvilket samfunn vi vil ha nå og i fremtiden. Siden fremtiden til kommunen er fremtiden din, er det viktig for oss å høre hva du mener. Hver gang vi jobber med en ny plan, inviterer vi deg til å komme med innspill og si hva som er viktig for deg.

Trykk her for å få en oversikt over hvilke planer som er på høring nå.

 

Kort om plansystemet vårt

- En planstrategi

En planstrategi sier hvilke planer vi må få på plass eller revidere for å oppnå ønsket utvikling i kommunen de neste fire årene.

Trykk her for å lese planstrategien for 2017-2019

- En kommuneplan

Kommuneplanen er todelt og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen handler om fremtiden til kommunen og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Arealdelen er et kart, som viser hvor vi skal drive med hva i kommunen. Hvor skal vi bo? Hvor skal vi drive næring? Hvor skal vi ha urørt natur? Og så videre.

Trykk her for å se samfunnsdelen

Trykk her for å se arealdelens beskrivelse 
Trykk her for å se arealdelens bestemmelser 
Trykk her for å se arealdelens ROS-analyse
Trykk her for å se arealdelens plankart

- Kommunedelplaner

En kommunedelplan er en overordnet plan for et areal eller et tema. Kommunedelplanene er juridisk bindende og kan bare bli utarbeidet av det offentlige.

- Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en mer detaljert plan enn kommuneplan og kommunedelplan. En reguleringsplan er et detaljert kart med regler for bruk, vern og utforming av et fysisk område. Det finnes to typer reguleringsplaner, områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan. Både private og offentlige aktører kan utarbeide en reguleringsplan, men alle reguleringsplaner må innom kommunestyret for endelig godkjenning. Planene kan gjelde for større og mindre områder, og skal alltid følge målene i de overordna planene som gjelder for området - kommuneplanen, eller eventuelle kommunedelplaner eller områdeplaner.

Slik jobber vi frem nye planer

Vanlige hovedfaser:

1. Forberedelser: Sjekke at planen er med i overordnede planer.
2. Planprogram: Lage en plan for arbeidet med planen. Planprogrammet skal på høring og innom politikkerene for godkjenning.
3. Planforslag: Utarbeide forslag med eventuell konsekvensutredning (KU).
4. Høring: Høre hva innbyggere, næringsliv, offentlige styringsmakter og andre interessenter mener om forslaget.
5. Ferdigstilling og vedtak: Justere forslag etter innspill. Endelig politisk vedtak og kunngjøring.

Når skal det utarbeides en reguleringsplan?

1. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelser til større bygge- og anleggsarbeider.
2. Når kommunen i arealdelen til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak.
3. Der kommunen i planstrategien har fastlagt at det skal lages reguleringsplan
4. Når kommunen finner behov for det.

 

Kommuneplanlegger Marte Lifjeld

Har du spørsmål knyttet opp mot planlegging i Kåfjord kommune? Slå på tråden da vel. Jeg er plassert i 2 etg på rådhuset i Olderdalen og er åpen for besøk til enhver tid. Hvis du vil avtale et møte kan du nå meg på tlf: 777 19 247.

Jeg er også tilgjengelig på mail: marte.lifjeld@kafjord.kommune.no

20106245_10154628732901821_8368649354027354359_n_220x391.jpg

.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk