Politikk og utfordringer

Kommunens hovedmål: "Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon".

Kommunens politiske ledelse:.

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har 17 representanter. Ordfører er Kristin Vatnelid Johansen, fra Ytre Kåfjord Bygdeliste, er valgt av kommunestyret og leder møtene i kommunestyret og formannskap.

Formannskapet har 5 medlemmer og er underliggende organ av kommunestyret. Formannskapet har også oppgaver som næringsstyre og planutvalg.

Hovedutvalgene avgjør saker politisk etter at de kommer fra de ulike fagetatenen i administrasjonen. Hovedutvalgene kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir hovedutvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.

Hovedutvalgene har 5 medlemmer.

I tilegg til dette har vi følgende politiske utvalg:

Administrasjonsutvalg, Tilsettingsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Samepolitisk utvalg, Utmarksutvalg, Eldreråd og Ungdomsråd.

Kommunes utfordringer

Store utfordringer for kommunens fremtid ligger folketallutvikling, boligsituasjon, utbyggingsmønster, samt ha gode styringsverktøy for å målrettet innsats der behovet er størst. Kommunen hører inn under forvaltningsområdet for samisk språklov og virkeområdet for samisk utviklingsfond. Kommunen er et bilde på tre stammers møte, av den samiske, den kvenske og den norske kulturen.

Utfordringene gjelder for det totale kommunale tjenestetilbud, og vi håper kommunens hjemmesider vil brukes av innbyggerne og gjester slik at vi får to-veis informasjonsstrøm. Vi trenger tilbakemeldinger fra dere på områder hvor vi bør bli bedre. Akkurat nå er vi mest opptatt av respons på våre hjemmesider!

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk