Prisliste kommunale avgifter/gebyrer 2017

Avgiftene blir fremlagt til justering/endring hver høst i forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen. Avgiftene blir vedtatt av kommunestyret ved årsslutt hvert år. De følgende avgiftene ble vedtatt på møtet den 19. desember 2016.
Prisene til høyre er inkl. mva og det er dette beløpet alle skal betale inn.

 

 Vanngebyr Mva 25% Inkl. mva
 Engangsgebyr for tilknytning  kr 1 387,50 kr 6 937,50
 Fast årsgebyr for vann  kr 525,00 kr 2 625,00
 Gebyr for vann etter bruksareal, pr m2 kr 5,71 kr 28,53
 Gebyr for vann etter målt forbruk, pr m3 kr 3,80 kr 19,01
 Avløpsgebyr for 2017
 Engangsgebyr for tilknytning  kr 795,75 kr 3 978,75
 Fast årsgebyr for avløp  kr 616,75 kr 3 083,75
 Gebyr for avløp etter bruksareal, pr m2 kr 8,50 kr 42,51
 Gebyr for avløp etter målt forbruk, pr m3 kr 5,67 kr 28,34
 Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. 
 Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. kr 407,00 kr 2 035,00
 Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år.  Inklusive behandling og transport. kr 205,00 kr 1 025,00
 Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger  pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. kr 141,75 kr 708,75
 Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger  pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. kr 106,50 kr 532,50
 Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3, pr. m3. Inklusive behandling og transport. kr 112,00 kr 560,00
 Ekstra tømming av septik kr 536,50 kr 2 682,50
 Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april  kr 805,00 kr 4 025,00
 Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr 0,00 kr 500,00
 Renovasjonsgebyrer for 2017
 Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år kr 809,50 kr 4 047,50
 Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år kr 658,50 kr 3 292,50
 Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år kr 658,50 kr 3 292,50
 Storabonnement (340 liters dunk) pr. år kr 1 176,75 kr 5 883,75
 Fritidsabonnement pr. år kr 206,00 kr 1 030,00
 Fritidsabonnement med dunk –  kr 448,75 kr 2 243,75
 Gebyr for bytte av dunk.  kr 63,50 kr 317,50
 Kjøp av dunk  kr 143,75 kr 718,75
 Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr 240,00 kr 1 200,00
 Feiegebyr
 Feiegebyr pr. pipe kr 100,00 kr 500,00
 Middag som bringes ut fra helsesenteret
 Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret kr 0,00 kr 110,00
 Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten 
 Når bruker har inntekt under 2 G, pr. time. kr 0,00 kr 190,00
 Når bruker har inntekt inntil 3 G, pr. time. kr 0,00 kr 400,00
 Når bruker har inntekt inntil 4 G, pr. time. kr 0,00 kr 400,00
 Når bruker har inntekt inntil 5 G, pr. time. kr 0,00 kr 400,00
 Når bruker har inntekt over 5 G, pr. time. kr 0,00 kr 400,00
 Inntekt under 2 G ad maks, pr. måned. kr 0,00 kr 190,00
 Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr mnd. (timepris x 3) kr 0,00 kr 1 200,00
 Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr mnd. (timepris x 5) kr 0,00 kr 2 000,00
 Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr mnd. (timepris x 8) kr 0,00 kr 3 200,00
 Inntekt over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr mnd. (timepris x 10) kr 0,00 kr 4 000,00
 Trygghetsalarm, leie pr. måned. kr 0,00 kr 326,00
 Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet
 som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes:
 Korttidsopphold pr. døgn kr 0,00 kr 150,00
 Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr 0,00 kr 80,00
 Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1
 Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)
 Enkle tiltak  kr 0,00 kr 3 500,00
 Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)
 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr 0,00 kr 3 500,00
 To – trinns søknad:
 Rammetillatelse kr 0,00 kr 6 000,00
 Igangsetting nr. 1 kr 0,00 kr 1 900,00
 Igangsetting, pr. påfølgende kr 0,00 kr 1 300,00
 Ansvarsrett og godkjenning
 Søknad om lokal godkjenning *Merknad JKN: Skal denne utgå? Er  det noe som heter lokal godkjenning? kr 0,00 kr 900,00
 Godkjenning som selvbygger  kr 0,00 kr 1 100,00
 Ulovlige tiltak   Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling
 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt  kr 0,00 kr 1 100,00
 Midlertidig brukstillatelse  kr 0,00 kr 2 000,00
 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger 
 Rivningssøknad for øvrig  kr 0,00 kr 1 500,00
 Søknad om utslippstillatelse  kr 0,00 kr 2 000,00
 Dispensasjon uten høring  kr 0,00 kr 2 500,00
 Dispensasjon med høring  kr 0,00 kr 4 500,00
 Søknad om areal for oppdrettsanlegg, Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Søker må også betale annonsering.  kr 0,00 kr 20 000,00
 Avbrutt tiltak     50 % av fastsatt gebyr
 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)  kr 0,00 kr 2 500,00
 Timepris ved behandling etter medgått tid  kr 0,00 kr 873,00
 Behandling av reguleringsplaner  kr 0,00 kr 12 000,00
 Behandling av reguleringsendring  kr 0,00 kr 10 000,00
 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd  kr 0,00 kr 5 500,00
 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format    Gratis
 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format  kr 0,00 kr 2 500,00
 Tillegg ved levering av plan på analoge kart  kr 0,00 kr 10 000,00
 Eiendomsmeglertjenester
 Eiendomsmeglerpakke  kr 750,00 kr 3 750,00
 Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, Pr. stk. kr 50,00 kr 250,00
 Festeavgift
 Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar.  kr 0,00 kr 2 011,00
 Privat tjenesteyting utført av teknisk sektor
 Timepris for pr. mann kr 218,25 kr 1 091,25
 Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann. kr 45,00 kr 225,00
 Tillegg for bruk av utstyr
 Spylebil pr. time kr 115,50 kr 577,50
 Pumpe, bensindrevet for overvann/ avløp, pr. time kr 335,00 kr 1 675,00
 Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn), pr. time kr 33,50 kr 167,50
 Kamera/ feilsøk avløp/ overvann, pr time kr 59,00 kr 295,00
 Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10), pr. time kr 70,50 kr 352,50
 Lensepumpe overflatevann, pr. time kr 33,50 kr 167,50
 Vegsalt levert, 25 kg sekk, pr. stk. kr 38,50 kr 192,50
 Vegstikk, levert, utrangerte, pr. stk kr 0,75 kr 3,75
 Stakefjær 15m/ 25m, utlån   Gratis
 Utleie av skoler, barnehager, SFO-lokaler og og andre kommunale lokaler   
 til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende  
 Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år), forutsatt eget renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Ved for dårlig renhold tilkommer renholdsgebyr på kr. 300,- pr. time.    Gratis
 Møter i regi av politiske partier, forutsatt eget renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Ved for dårlig renhold tilkommer renholdsgebyr på kr. 300,- pr. time.   Gratis
 Lag og foreninger i Kåfjord kommune (til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening), forutsatt eget renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Ved for dårlig renhold tilkommer renholdsgebyr på kr. 300,- pr. time.   Gratis
 Per rom, forutsatt eget renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk kr 0,00 kr 500,00
 Per påfølgende rom kr 0,00 kr 300,00
 Ytterligere renhold ved behov, pr. time kr 0,00 kr 300,00
 Kåfjordhallen 
 1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det.
2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris.
3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.
 For lag og foreninger i Kåfjord
 Idrettshall og garderober, hel   Gratis
 Idrettshall 2/3 del inkl. garderober   Gratis
 Idrettshall 1/3 inkl. garderober   Gratis
 Treningsrom i hallen   Gratis
 Møterom/sosialt rom i hallen   Gratis
 Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag   Gratis
 For andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører
 Idrettshall og garderober, hel kr 0,00 kr 400,00
 Idrettshall 2/3 del inkl. garderober kr 0,00 kr 240,00
 Idrettshall 1/3 inkl. garderober kr 0,00 kr 120,00
 Treningsrom i hallen kr 0,00 kr 200,00
 Møterom/sosialt rom i hallen kr 0,00 Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom
 Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag kr 0,00 kr 5 000,00
 For privatpersoner
 Idrettshall og garderober, hel kr 0,00 kr 100,00
 Idrettshall 2/3 del inkl. garderober kr 0,00 kr 100,00
 Idrettshall 1/3 inkl. garderober kr 0,00 kr 60,00
 Møterom/sosialt rom i hallen   Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom
 Barnehagesatser fra 1. april 2017
 50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned kr 0,00 kr 1 202,50
 80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned kr 0,00 kr 1 939,00
 100 % plass over 33 timer i uka pr. måned kr 0,00 kr 2 405,00
 Kostpenger i barnehagene fra 1. april 2017
 50 % plass pr. måned kr 0,00 kr 158,00
 80 % plass pr. måned kr 0,00 kr 253,00
 100 % plass pr. måned kr 0,00 kr 316,00
 Betalingssatser for skolefritidsordningen fra 1. april 2017
 Halv plass pr. måned. kr 0,00 kr 918,00
 Hel plass pr. måned. kr 0,00 kr 1 763,00
 Kostpenger i SFO fra 1. april 2017
 Hel plass, pr. måned kr 0,00 kr 316,00
 For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 316,-    
 Festeavgift for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord
 Engangsavgift, varighet 40 år. kr 0,00 kr 565,00
 Ilandføring av gods over kommunens kaier
 Vekt over 1,0 tonn pr. tonn. kr 14,90 kr 74,50
 Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli kr 7,58 kr 37,88
 Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli kr 14,93 kr 74,63
     
 Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg    
     
 Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli  kr 13,28 kr 66,40
 Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli kr 24,68 kr 123,38
 Volum over 1,0 m3 pr. m3 kr 23,91 kr 119,53
     
 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste   
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk